Правила за приемане в ОКС "Магистър" на студенти, завършили ОКС "Бакалавър" или "Магистър" по друга специалност

Обучението на магистри, завършили образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по друга специалност, започва с изравнително обучение за изучаване на основни дисциплини, формиращи специалността. Когато приравнителните изпити на кандидата са по-малко от 6, той се обучава по индивидуален учебен план, без изравнително обучение. 


Броят, видът на дисциплините и продължителността на изравнителното обучение се определят от съответния факултетен съвет и представляват неразделна част от учебния план по съответната специалност. 


Минималният срок на подготвителното обучение е един семестър (минимум 6 дисциплини). 


Изравнителното обучение е платено. Таксите за обучение се определят ежегодно от Академичния съвет. 


Записването за изравнителното обучение се извършва чрез конкурс по документи. 


След успешно завършване на изравнителното обучение студентите продължават обучението си в магистърска степен срещу заплащане заедно със студентите, обучаващи се за магистри. Кандидатите, които не притежават диплома за ОКС "магистър", може да кандидатсват за свободните (незаети) места по държавна поръчка в съответната магистърска специалност. 


Студентите се приемат за обучение в образователно-квалификационна степен магистър с конкурс по документи. 


Конкурсът по документи се извършва по низходящ ред на състезателния бал. 


Състезателният бал се формира като средноаритметична оценка от средния успех от предметите, включени в учебния план на изравнителното обучение, и от средния успех от оценките от държавните изпити или от защитата от дипломната работа на вече завършената бакалавърска или магистърска степен. Минималният успех на кандидатите, формиран по описания начин, трябва да бъде "добър".