Правила за приемане в ОКС "Магистър" на студенти, завършили "Професионален бакалавър" по специалност от същото професионално направление

Обучението започва с допълващо обучение за изучаване на основни дисциплини, формиращи специалността. 

Броят, видът на дисциплините и продължителността на допълващото обучение се определят от съответния факултетен съвет и представляват неразделна част от учебния план по съответната специалност. 

Срокът на допълващото обучение е една година (два семестъра), като в съответствие с учебния план се осигуряват 60 кредита по ЕСТК. 

Допълващото обучение е платено. Таксите за обучение се определят ежегодно от Академичния съвет. 

Записването за допълващо обучение се извършва чрез конкурс по документи. Кандидатите трябва да имат успех не по-малко от „добър“ от диплома за завършена ОКС „професионален бакалавър”. 

След успешно завършване на допълващото обучение студентите продължават обучението си в магистърска степен срещу заплащане заедно със студентите, обучаващи се за магистри.