Факултет по електроника и автоматика

Електроника

доц. д-р инж. Катя Стефанова - хоноруван преподавател

   

Академично звание и длъжност:  

Доцент в Катедра "Електроника ", ФЕА, Технически университет – София, филиал Пловдив 


Адрес: бул. "Санкт Петербург" № 63, Пловдов 4000,  

Кабинет: 2213 

Тел.: + (359 32) 659 764  


E-mail: kstef@tu-plovdiv.bg 


Образование:  

Защитила дисертация на тема: "Изследване и разработка на прецизни цифровоаналогови логаритмични и експоненциални преобразуватели" 

Магистър-инженер по "Информационно-измервателна техника", Киевски Политехнически институт 


Преподаване: Измерване в електрониката, Сигнали и системи, Електроника за специалности "Индустриален мениджмънт" и "Полиграфия", Качество и надеждност на електронна апаратура, Контрол на качеството (на английски език) 


Езици: Български, Английски и Руски 

 

Катедри
Специалности