Факултет по електроника и автоматика

Електроника

ас. инж. Росен Божилов

   

Академично звание и длъжност:  

Главен асистент в Катедра "Електроника”, ФЕА, Технически университет – София,Филиал Пловдив  


Адрес: Бул. “Санкт Петербург” № 63, Пловдив, 4000 

Кабинет:  

E-mail:  

Образование: Магистър-инженер по Електроника и Автоматика, Технически университет - София 

Преподаване: Измерване в електрониката; Практикум; Специализиращ практикум 


Езици: Български, Английски и Руски 


 

Катедри
Специалности