Факултет по машиностроене и уредостроене

Математика, физика, химия

доц. д-р Георги Паскалев

   

Преподавател по Висша математика, 

доцент, доктор 

Научна област: Диференциални уравнения 

Дисертация: Нелокална гранична задача  

за един клас частни диференциални уравнения  

от висок ред от смесен тип

 

Катедри
Специалности