Факултет по машиностроене и уредостроене

Математика, физика, химия

доц. д-р Мариян Илиев

   

Преподавател по Висша математика, 

доцент, доктор 

Научна област: Математическо моделиране 

Дисертация: Изследване в областта на структурно-кинематическия анализ и синтез на манипулатори 


Адреси 

e-mail: miliev@tu-plovid.bg; iliev_m@abv.bg 

Пловдив, ул. Цанко Дюстабанов 25, кабинет 3320 

телефони: (032) 28 61 00, (032) 659 678 


Лични данни 

Дата на раждане – 6 юни 1953 г. 

Месторождение – град Казанлък; 

Семейно положение - женен, три дъщери 

 

Образование 

1971-1976 – студент във Факултет по математика и механика, СУ ”Климент Охридски”  

1976 – “Магистър по математика”, специализация “Механика”; 

1978-1982 – докторант в Петербургски държавен университет по транспорт

1982 – доктор (кандидат на математическите науки); 


Професионален опит 

1976-1977 – програмист в Изчислителен център на завод “Арсенал” – Казанлък; 

1982-1984 – научен сътрудник в Лаборатория по приложение на математиката на на ИМИ на БАН – Пловдив 

1984-1989 – програмист и научен сътрудник в НПП”Авиационна техника” – Пловдив; 

1989-2010 – старши асистент, главен асистент (1992) и доцент (2001) в Tехнически университет – София , филиал Пловдив


Научни интереси 

Права и обратна задaча за манипулатори; 

Паралелни манипулатори; 

Хиперредундантни манипулатори; 

Планиране на траектории за паралелни манипулатори; 

Сингулярност на паралелни манипулатори; 

Геометрично моделиране; 

Приложения на сплайн интерполации; 

Софтуер за преподаване на математика, механика и статистика; 

Електронно обучение по математика за инженери и икономисти; 

История на науката; 


Членство в неправителствени организации 

Съюз на математиците в България; 

Асоциация за развитие на информационното общество; 

Съюз на учените в България - Председател на секция "Математика и информатика" - Пловдив; 

Регионален научно-технически съюз по транспорта - Пловдив; 

Регионален научно-технически съюз по информатика и автоматика - Пловдив; 

Дружество "МОРАЛ, ЕТИКА И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ" с Президент проф. Минко Балкански 


Проекти 

Манипулатор за товароразтоварни работи в закрити вагони 1981г. 

Програмна система за автоматизирано програмиране на технологична екипиривка на трапецовидни, аеродинамично усукани крила – 1985г. 

Програмна система за автоматизирано програмиране на модел на витла – 1988г. 

Изследване на равнинни паралелни манипулатори 2006г. 


Публикации 

Планиране на траектории на манипулационни системи 

1.Илиев М., Имам К. Налджиян С. Планиране на траектории на равнини хиперредундантни манипулатори. МЕХАНИКА НА МАШИНИТЕ, Година XVI , кн. 7, 2008, с.29-32. 

2.Илиев. М., Янкова-Лилова Т., Лилов С. Решение на права задача на хипер-редундантен манипулатор с използване на криви на Безие. Научни трудове на съюза на учените в Пловдив.Серия Б, Естествени и хуманитарни науки, том X, 2008 

3.Илиев М. Сурлеков Г. –Векторен подход за проектиране на движения на равнинни паралелни манипулатори 3 DOF RPR 2. Сборник от доклади на СУБ – Пловдив, 2003, с. 100-111 

4.Илиев М. Планиране на траектории на манипулационни системи с много степени на свобода. Сборник на докладите от юбилейната научна сесия „50 години съюз на учените в България”, Том III, Пловдив , 1998, с. 125-128 

5.Илиев М. Планирование траекторий последовательно-параллельних манипуляторов. Journal of the technical University at Plovdiv “Fundamental sciencies and application”,vol. 7, 1999,pp.129-133 


Сингулярност на манипулационни системи 

1.Илиев M., Векторни условия за управляемост на паралелни манипулатори. Девета международна конференция по роботика Практро’2007, Сборник доклади, ISBN 978-954-91851-4-0, с. 316-325 

2.Илиев М. Изследване на управляемостта на равнинни паралелни манипулатори 3-DOF-3-RPR. МЕХАНИКА НА МАШИНИТЕ 64, година XIV, книга 4, 2006, с.148-159 

3.Илиев М., Петров Д. Изследване на управляемостта на паралелен манипулатор “Eclipse” – Трудове на СУБ – Сливен, 2004, с.23-26 


Електронно обучение 

1.Илиев М., Николова Я., Димитрова Е. Опит в използването на Excel в обучението по математика във ВУЗ. Journal of the technical University at Plovdiv “Fundamental sciencies and application”,vol. 13(11), 2006,pp.29-34 

2.Илиев М. Николова Я., Опит в използването на Excel, в обучението по приложна статистика във ВУЗ; Journal of the technical University at Plovdiv “Fundamental sciencies and application”,vol. 13(11), 2006,pp.39-44 

3.Илиев M., Използване на Excel за визуализиране на задачите за равнинен манипулатор с паралелна структура 3-DOF-RPR-2. Девета международна конференция по роботика Практро’2007, Сборник доклади, ISBN 978-954-91851-4-0, с. 310-315 

4.Илиев М. Виртуален борд на галтон. Journal of the technical University at Plovdiv “Fundamental sciencies and application”,vol. 13(11), 2006,pp.45-52 

5.Илиев М. Певичаров П. – Модел заелектронно обучение по математика за инженери. Национална конференция „Образованието в информационнотообщество”, Пловдив, 27-28 май 2010,с.168-177 

6.Илиев М. Гешева Р. – Изследователски подход в обучението по приложна статистика за инженери и икономисти. IV национална конференция „Образованието в информационнотообщество”, Пловдив, 26-27 май 2011,с.194-199 


История на науката 

1.Димовски Ив., Илиев М. Леонард Ойлер –математикът на XVIII век. Математика матетическо образование- Доклади на 36 пролетна конференция на СМБ, Варна 2-6 април 2007, с.16-24 

2.Илиев М., Шопова Сл. – Модел на образователни изложби, свизуален хронологичен формат, посветени на кръгли годишнини на влиятелни личности и събития в историята на науката и технологиите, Национална конференция „Образованието в информационното общество”, Пловдив, 12-13 май 2009,с.42-51 

3. Илиев М. Биобиблиография на проф. дмн Павел Г. Тодоров - СУБ - Пловдив, секция "Математика и информатика", 2011 г.,с. 80 


Електронни курсове 

Висша математика I –  

Количествени методи и статистика  


Изложби 

•„Ролята на Нютон в историята на рационалната механика”, посветена на 350 години от рождението на Исак Нютон, встъпително слово на проф. Иван Чобанов от СУ „Климент Охридски”; организатори : СУБ, НБ „Иван Вазов”, ТУ-София, филиал Пловдив; ДФБ, БАД –Пловдив; дата на откриване – 17 декември 1992г.; 

•„Сплайн функции и приложения”, посветена на 50 години от публикуването на статията на Шьонберг [6], считана за основополагаща на съвременната теория на сплайн функциите; встъпително слово на проф. Павел Тодоров от ИМИ на БАН; организатори: СУБ, НБ „Иван Вазов”, ТУ – София, филиал Пловдив, спонсор – Георги Шарков; дата на откриване – 16 декември 1996г.; 

•„100 години от рождението на Джон Атанасов – Електронният Прометей”, , встъпително слово на академик Благовест Сендов от БАН, Зам. Председател на 39-то Народно събрание; дата на откриване – 29 септември 2003 г.; допълнително място на изложение: ВУ ”Земеделски колеж”, ТУ-София,филиал - Пловдив; 

•„100 години от полета на братя Райт”, встъпително слово на доц. Атанас Хасъмски и доц. Димо Зафиров; дата на откриване: 17 декември 2003 г.; допълнително място на изложение: ТУ-София, филиал Пловдив; 

•„150 години – Булева алгебра”[/URL] посветена на 150 години от публикуването на основополагащия научен труд на Джордж Бул [7], встъпително слово на проф. Петър Бърнев от ИМИ на БАН; организатори: СУБ, НБ „Иван Вазов”, СУБ, АРИО; ТУ-София, филиал Пловдив; презентации в ТУ-София,филиал Пловдив; ОМГ ”Кирил Попов; ВУ „Земеделски колеж”; дата на откриване: 18 май 2004 г.; 

•„Искрите в науката”, посветена на годината на физиката (2005г.); допълнително място на изложение - СУБ, НТС; встъпително слово на проф. Никола Балабанов от ПУ”Паисий Хилендарски”, проф. Марин Ненчев от ТУ-София,филиал Пловдив; организатори СУБ, НБ „Иван Вазов”, ТУ-София, филиал Пловдив; ПУ-„Паисий Хилендарски”, УХТ; 20 цветни фотоси, формат А1 , над 80 библиотечни документа; дата на откриване от 10 декември 2005 г. На 22 август 2008 г. изложбата е предоставена на школата по приложна математика и физика, ръководена от Теодосий Теодосиев;  

•„Леонард Ойлер и възходът на науката във века на Просвещението”, посветена на 300 години от рождението на Леонард Ойлер”; място на изложение: НБ „Иван Вазов”, ТУ-София, филиал Пловдив, НТС – Монтана, слово на Иван Димовски, чл. кор. на БАН; организатори СУБ, НБ „Иван Вазов”, Асоциация за развитие на информационното обшество; ТУ-София, филиал Пловдив, ПУ „Паисий Хилендарски”, УХТ; 80 цветни фотоси, формат А3 , над 60 библиотечни документа; дата 16 април 2007г.;  

•„100 години от рожденито на Сергей Королев и 50 години от изстрелването на първия изкуствен спътник на земята”, място на изложение: ТУ – София, филиал Пловдив и НТС; встъпително слово на доц. Димо Зафиров, гл.ас. Стоян Аврамов; доц. Мариян Илиев; организатори: Българско астронавтическо дружество , ТУ-София, филиал Пловдив, НТС; 80 цветни фотоси, формат А3, дата 4 октомври 2007 г.  

•„Българи градят Америка” Изложба на посолството на САЩ в София- ТУ – София, филиал Пловдив 2008 

•„Пушкин и Царскоселският лицей" - изложба посветена на 200 години от основаването на лицея, за значението на Царскоселския императорски лицей в историята на Русия, в Народна библиотека "Иван Вазов" - 17-28 октомври, 2011 г. - Пловдив. 

Презентации 

•„Мстислав Келдиш и възходът на науката през XX век" - презентация посветена на 100 години от рождението на Мстислав Келдиш и 50 години от полета на Юрий Гагарин, изнесена на 11 04 2011г. на тържество посветено на деня на космонавтиката в ТУ - София, филиал Пловдив, СУБ - Пловдив - 22 3 2011 г., конференция "Приложение на математиката в технологиите и икономиката" -Созопол, 9 06 2011г.,  

•„Давид Хилберт и възходът на математиката през XX век" - презентация посветена на 150 години от рождението на Давид Хилберт", представена на 14 декември 2012 г. в НБ "Иван Вазов" - Пловдив, на вечер посветена на Давид Хилберт и Клод Дебюси, организирана от СУБ - Пловдив.  

 

Катедри
Специалности