Факултет по машиностроене и уредостроене

Математика, физика, химия

доц. д-р Людмила Филипова

   

Преподавател по Висша математика, 

доцент, доктор 

Научна област: Диференциална геометрия 

 

Катедри
Специалности