Факултет по машиностроене и уредостроене

Математика, физика, химия

ас. Пейчо Терзиев

   

Преподавател по Висша математика, 

асистент 

Научна област: Приложна математика 

 

Катедри
Специалности