Факултет по машиностроене и уредостроене

Математика, физика, химия

ас. Тодор Костадинов

   

Преподавател по Висша математика, 

асистент 

Научна област: Диференциални уравнения 

 

Катедри
Специалности