Факултет по машиностроене и уредостроене

Математика, физика, химия

доц. дфн инж. Илийчо Илиев

   

Преподавател по Физика,  

доцент, доктор, инженер 

Научна област: Оптични и лазерни уреди и методи 

Дисертация: Развитие на методика и инженерни 

решения за активна среда в хелиево-кадмиеви лазери

 

Катедри
Специалности