Факултет по машиностроене и уредостроене

Математика, физика, химия

ас. Иван Иванов

   

Преподавател по Физика,  

асистент  

Научна област:Технология и приложение  

на керамичните диелектрици

 

Катедри
Специалности