Факултет по машиностроене и уредостроене

Математика, физика, химия

ас. Екатерина Георджева

   

Преподавател по Физика,  

асистент  

Научна област: Астрономия 

 

Катедри
Специалности