Факултет по машиностроене и уредостроене

Математика, физика, химия

СЪСТАВ: НАПРАВЛЕНИЕ "ХИМИЯ"

   

Доц. д-р Златка Паришева  

   


Гл. ас. д-р Антон Демирев 

   


Ас. маг. инж. Богдан Горанов  

   


инж. технолог Донка Ранчева  

 

Катедри
Специалности