Факултет по машиностроене и уредостроене

Машиностроителна техника и технологии

Петра Русинова Йорданова - технически секретар

 П. Йорданова адрес: Пловдив 4000, ул. “Цанко Дюстабанов” 25 

кабинет: 4202 

телефон: +359 (032) 659 612 

e-mail: petra56@abv.bg 


Образование полувисше – Институт за културно-просветни кадри, профил “Хореография” 

Владее компютър, руски език – много добре, английски език – добре 

Машинописна и деловодна работа, свързана с дейността на катедрата. 

Участва в организацията на конкурсите, които се провеждат в катедрата, в подготовката на материалите за учебната дейност. Организира квартируването на хоноруваните преподаватели и гости на катедрата. 

Поддържа административни контакти на членовете на катедрата с други звена на Университета. 

Поддържа административни контакти на катедрата с хоноруваните преподавате и всички инстанции, работещи съвместно с катедрата. 

Координира служебните ангажименти на преподавателите във вътрешно катедрената дейност.  


 

Катедри
Специалности