Факултет по електроника и автоматика

Системи за управление

Катя Додова, технически секретар

Технически секретар в Катедра "Системи за управление " ФЕА,  

Технически университет София, Филиал Пловдив  

Адрес: бул. "Цанко Дюстабанов" №25, Пловдив 4000  

Каб. 4316 

Тел. 032/ 659 529 

E-mail:

 

Катедри
Специалности