Факултет по електроника и автоматика

Системи за управление

маг. инж. Марина Христозова, технически секретар

 marina hristozova  

Технически секретар в Катедра "Системи за управление " ФЕА,  

Технически университет София, Филиал Пловдив  

Адрес: бул. "Цанко Дюстабанов" №25, Пловдив 4000  

Каб. 4316 

Тел. 032/ 659 529 

E-mail: marina07@tu-plovdiv.bg

 

Катедри
Специалности