Факултет по електроника и автоматика

Оптоелектронна и лазерна техника

доц. д-р инж. Борислав Пенев - Ръководител Катедра "ОЕЛТ"

Доц. д-р инж. Борислав Пенев, (16.08.1962 г.) През 1987 г. завършва Тулския политехнически институт (понастоящем Тулски държавен университет), гр. Тула, Русия, по специалността „Системи за автоматично управление”. Защитава докторска дисертация на тема “Метод за синтез на оптимално по бързодействие управление от произволен ред за клас линейни задачи за оптимално бързодействие” по научната специалност 02.21.01 – “Теория на автоматичното управление” (ТУ-София, 1999 г.).  


Професионалната си дейност започва във ВМЗ – Сопот, “База за развитие и внедряване на управляеми ракетни снаряди” през 1987 г. Постъпва във ВМЕИ-София, филиал Пловдив като асистент (1988). Доцент от 2007 г. по „Теория на автоматичното управление“ (Бордни системи за автоматично управление) към катедра „Оптоелектронна и лазерна техника“, Зам. Декан на ФЕА 2007 г., Ръководител к-ра ОЕЛТ 2011 г.  

 

Катедри
Специалности