Факултет по електроника и автоматика

Оптоелектронна и лазерна техника

доц. д-р инж. Маргарита Денева

 доц. д-р. инж. Маргарита Денева  

Адрес: бул."Санкт Петербург" 61 

Телефон: 032 659516  

Факс: 032 659 550  

e-mail: deneva@tu-plovdiv.bg; mdeneva@yahoo.com 

 

Област на професионална специализация: 

02.20.05 "Квантова и Оптоелектроника" - Лазери, лазерни устройства, оптоелектроника 

Приложение на лазери, устройства и методи с използване на лазери, квантова електроника, оптични и лазерни уреди и методи - 02.05.19 


Професионален опит 

1. Доцент Доктор в катедра “Оптоелектронна и лазерна техника” на Техничеки Университет-София, Ф-л Пловдив в две специализации: основната част от преподавателската дейност е свързана с Лазерната техника за студенти 4 и 5 курс, а другата част – информатика и програмиране за студенти 2 и 3 курс. 


2. За периода 1994-2002 г. 6 пъти поканен учен в Униврситета на Централен Париж (CNAM) и в Университета на Северен Париж, Франция – сумарно около 12 месеца. 


3. Автор и съавтор на 70 научни публикации в областта на Квантовата и оптоелектрониката, отпечатани в международни и национални списания и в трудове на конференции, включително и най-авторитетни международни издания с ИФ (13) на Европа и САЩ като Opt.Commun., Rev.Sci.Instrum., Appl.Phys.Lett, Proc. SPIE, Appl.Optics. Участник в 7 национални и международни проекти за разработване на приложни лазери и лазерни системи, 2 престижни научни награди за публикувани най-високи научни постижения в областта на техническите науки на Съюз на българските учени в България (1998г.) и БАН (1996г.). Успешно защитили 25 дипломанта. Забелязани около 10 цитирания от несъавтори. Член на SPIE и Съюза на Учените в България. Участник в 3 договора с НФНИ, 2 дългосрочни международни договора (1994-2004), 3 вътрешни в Технически Университет-София, Ф-л Пловдив. 

 

Област на научни интереси: 


-Лазерна физика и техника  

-Компютърна симулация на лазерни процеси  

-Развитие на методи и устройства за спектрално и времево -управление на лазерната генерация  

-Пренастройваеми лазери  

-Влакнеста оптика и оптични комуникации  

-Програмиране и използване на компютърно базирани приложения за работа в областта на регистрация и обработка на данни от измервателна апаратура  

-Лазерна стандартизация и класификация по степен на риск 


Научна степен и звание 


1. Доцент по 02.20.05 "Квантова и Оптоелектроника", СНС към ВАК по "Радиоелектронна и комуникационна техника" (2004г.) - в ТУ-София, ф-л Пловдив 

2. Доктор, специалност 02.20.05 “Квантова и оптоелектроника”, СНС към ВАК (1997 г.) 

 

 

Катедри
Специалности