Факултет по машиностроене и уредостроене

Транспортна и авиационна техника и технологии

проф. д-р Добрин Сейзински - Ръководител катедра

 Добрин Сейзински Адрес: 4000 Пловдив, ул. Цанко Дюстабанов 25  

Кабинет: 4330 

Телефон: 032 659 521 

E-mail: dobsey@tu-plovdiv.bg 


Роден е на 10.01.1954 г. в гр. Ловеч. 


Средното си образование придобива в ЕСПТУ “Хр. Кърпачев” - Ловеч и в ЕСПТУ “Й. Йовков” – Тутракан. През 1977г завършва висше образование по специалността “Инженер по експлоатация и ремонт на летателни апарати” във ВНВВУ “Г. Бенковски”, гр. Д. Митрополия, а през 1988г защитава докторска дисертация по специалността “Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати” във ВВИА “Н. Е. Жуковски” - Москва, Русия. 

От 1972 г. до 2002 г. е офицер в Българската армия. През този период служи и работи като старши техник на авиозвено в авиобаза Садово, като старши преподавател в катедра “Аеродинамика и ВСП” и заместник – началник на научния отдел на ВНВВУ “Г. Бенковски” - Долна Митрополия, като научен сътрудник I степен в секция “Авиационна техника и материали” на Института за космически изследвания – БАН, гр. София, като началник на конструкторския отдел “Леки самолети” в “Авиотехника” ООД - Пловдив и като началник на отделението за изпитване на авиационни материали, а след това и на направлението за анализ и контрол на авиационната техника в Авиационноизследователската база на ВВС в гр. София. 

През периода 1991-2002 г. 3 години е хоноруван преподавател в Технически университет – София и 8 години - в Технически университет – София, филиал Пловдив.  

През 2002 г. става доцент в катедра “Транспортна и авиационна техника” на Технически университет – София, филиал Пловдив, а от 2004 г. - ръководител на катедрата. 

Придобитият му през годините професионален опит е в областта на: техническото обслужване на бойна авиационна техника; математическото моделиране на динамиката на полета на саемолета; проектирането, изработването и изпитването на свръхлеки самолети и безпилотни летателни апарати; разработването на норми за летателна годност за свръхлеки самолети; усвояването на серийното производство на лекия самолет И-1 по лицензионна руска документация; проектирането, изработването и изпитването на авиационни изделия; контрола на конструкторска документация; метрологията на линейно – ъгловите и силовите измервания; анализа и контрола на гориво-смазочните материали; анализа на отказите и неизправностите на авиационната техника, търсенето на причините за тяхното появяване и разработването на мероприятия за предотвратяването им; анализа на експлоатационната надеждност на авиационната техника; изследването на възможността за удължаване ресурса на авиационната техника; изследването на авиационни неметални изделия; разследването на авиационни аварии и катастрофи. 

Притежава квалификация на метролог по линейно–ъглови и силови измервания и на дефектоскопист II-ро ниво по безразрушителен контрол с ултразвукови, вихрово-токови, капилярни и оптико-визуални методи. 

Като преподавател е водил дисциплините “Аеродинамика”, “Хидравлика на летателните апарати”, “Динамика на полета” , “Устойчивост и управляемост на летателните апарати”, “Безопасност на полета”, “Проектиране и производство на самолета”, “Ремонт на летателни апарати”, “Експлоатация и техническо обслужване на летателните апарати” и др. 

Има издадени 2 учебника и 1 учебно пособие, както и над 100 публикации. 

 

Катедри
Специалности