Факултет по машиностроене и уредостроене

Транспортна и авиационна техника и технологии

проф. д-р Въльо Николов

 Въльо Николов Адрес: гр. Пловдив, ул. "Цанко Дюстабанов" 25 

Кабинет: 4338, 4517 

Телефон: 032 626 886; 032 659 555 

Факс: 032 626 600 

E-mail: vnikolov@tu-plovdiv.bg; valyo_nikolov@yahoo.com 

Заемана длъжност: Директор на Филиала 


Роден е на 11.12.1961 г. в гр. Първомай. 

Завършил е средно образование в Техникума по механотехника – Пловдив през 1980 г. 

Висше образование е завършил в Техническия университет (ТУ) – София по специалността “Двигатели с вътрешно горене” (ДВГ) през 1987 г. 

Работил е като конструктор в Технологичния институт към Комбината за мотокари ”Рекорд” - Пловдив през 1986-1987 г. 

От месец ноември 1987 г. е асистент по научната специалност “ДВГ” (Авиационни двигатели) в Научно-учебния център ”Механика” на ТУ-София, филиал Пловдив, където през 1990 г. е избран за старши асистент. От 1995 г. е главен асистент в катедра “Мобилна военна техника” от Факултета за специална подготовка (ФСП). 

През 2001 г. е защитил докторска дисертация по научната специалност “ДВГ” на тема “Динамика на Стирлингов двигател от бета-тип с коляно-мотовилков механизъм”. 

Oт 2003 г. е доцент по научната специалност “ДВГ” в катедра “Транспортна и авиационна техника и технологии” (TATT) от Факултета по машиностроене и уредостроене (ФМУ). 

Oт 2015 г. е професор в професионалното направление 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация“ по специалността “Транспортна техника и технологии” в катедра “ТATT” от ФМУ. 

Провежда учебни занятия по дисциплините: “Теория на ДВГ”; “Конструкция на ДВГ”; “Уредби на ДВГ”; „Бутални двигатели”; “Моделиране на процесите в ДВГ”, “Моделиране и изпитване на колесни и верижни машини”и “Системи за управление на процесите в ДВГ”. 

Ръководител е на трима докторанти, от които двама са защитили докторска дисертация и третият се обучава. 

Има 107 научни труда, от които 84 са научни публикации в страната и чужбина. Те са в областта на: бутални и газотурбинни ДВГ; двигатели с външно внасяне на топлина, работещи по цикъла на Стирлинг; динамика и трептения на машини, автомобили и кари; пневматични и хидравлични задвижващи системи. Съавтор е на два учебника, две ръководства за курсово проектиране и два патента за изобретение. Участвал е в седемнадесет научноизследователски и внедрителски проекти, като на девет от тях е ръководител. 

Членува в научните организации: Съюз на учените; Научно-технически съюз по машиностроене; Българско астронавтическо дружество и Научно-техническо дружество по транспорт - Пловдив. 

Участвал е в организационни и програмни комитети на научните форуми: Програмен комитет на Международната научна конференция “Транс&МОТАУТО” от 2005 г.; Организационен комитет на Международната научна конференция “АМТЕХ” – 2005, 2007 и 2009 г.; Председател на Организационния комитет на Международната научна конференция “АМТЕХ” през 2009 г; Организационен комитет на Научната конференция “Техсис” на ТУ-София, филиал Пловдив – 2009 г.; Заместник-председател на Организационния комитет на Научната конференция “Техсис” на ТУ-София, филиал Пловдив – 2011, 2013 и 2015 г.; Организационен комитет на Националния семинар по динамика на механични системи, Варна от 2012 г. 

Участва в колективни органи за управление: Факултетен съвет на ФМУ от 2001 г. и Академичен съвет на ТУ–София от 2009 г. 

Заемал е ръководните длъжности: Декан на ФМУ – 2004-2011 г.; Заместник-директор по учебната дейност на ТУ-София, филиал Пловдив – 2011 г. и е Заместник-директор на ТУ-София, филиал Пловдив от 2012 г. 

Награден е с Юбилеен медал „20 години ТУ-София, филиал Пловдив“ - 2006 г., Почетен знак на град Пловдив - 2007 г. и Сребърен медал на ТУ-София – 2011 г. 

 

Катедри
Специалности