Факултет по машиностроене и уредостроене

Транспортна и авиационна техника и технологии

доц. д-р Пепо Йорданов

 Пепо Йорданов Адрес: 4000 Пловдив, ул.Цанко Дюстабанов 25 

Кабинет: 4434, 4238  

Телефон: 032 659 575; 032 659 514 

Е-mail: piyordanov@tu-plovdiv.bg 


Роден е на 19.08.1957 г. в гр. Д. Митрополия Плевенска област. 

Професионален опит: Завършил е средно образование през 1976 г. в Техникума по автотранспорт гр. Плевен по специалността “Автомобилни и тракторни ДВГ”, висше образование във ВИММЕСС – Русе през 1981. г. по специалността “Автомобили, трактори и кари” и в периода 1981-1983 г. - дългосрочна специализация в ЦПМ при ВМЕИ – София по специалността “Приложна математика”. 

От 1983 до 1989 г. е работил като асистент и ст. асистент по “Съпротивление на материалите” във ВТУ “Ан. Кънчев” – Русе. През 1989 г. е избран за ст. асистент по същата дисциплина във филиала на ВМЕИ – София в Пловдив. 

През 1999 г. е защитил докторска дисертация на тема “Геометрична и физична нелинейност при якостни и деформационни изчисления на черупкови конструкции по метода на крайните елементи”. 

От 2002 г. е доцент по “Строителна механика и съпротивление на материалите” във филиала на ТУ-София в Пловдив. 


Преподавани дисциплини: Съпротивление на материалите, Строителна механика и якост на летателните апарати, Якост и аероеластичност на летателните апарати, Якост, разрушаване и компютърен инженерен анализ и др. 

Има участие в общо 43 научни публикации, 3 учебни помагала, 14 научни и приложни разработки, включително международни. Научен консултант е на един защитил докторант. 


 


 

 

Катедри
Специалности