Факултет по машиностроене и уредостроене

Транспортна и авиационна техника и технологии

ас. д-р Станимир Пенчев

 Станимир Пенчев Aдрес: Пловдив 4000, ул. Цанко Дюстабанов 25 

Кабинет: 3104 

Телефон: 032 659 632 

E-mail: spenchev@tu-plovdiv.bg  


Роден е на 31.03.1971 г. в гр. Раднево, Старозагорска област.  

Завършил е средно образование през 1989 г. в Образцова математическа гимназия “Акад. К. Попов” – Пловдив.  

Завършил е висше образование през 1994 г. в Технически университет - София филиал Пловдив, специалност “Експлоатация и ремонт на авиационна техника”, специализация “Проектиране на летателни апарати”.  

През м. декември 1997 г. е постъпил на работа като редовен асистент по научна специалност 02.02.02. “Проектиране и конструиране на пилотирани и автоматични летателни апарати” в катедра ”Мобилна военна техника” на Технически университет - София, филиал Пловдив. От 2004 г. е асистент в катедра “Транспортна и авиационна техника и технологии”.  

Провежда семинарни и лабораторни упражнения по дисциплините “Летателни апарати”, “Аеродинамика на ЛА”, “Динамика на полета”, "Строителна механика и якост на ЛА", "Устойчивост и управляемост на ЛА", "Изпитване на ЛА", "Аеромеханика" и др. 

Има седемнадесет научни публикации и участие в два научно-изследователски проекта.  

 

 

Катедри
Специалности