Факултет по електроника и автоматика

Електротехника

доц. д-р Васил Спасов

   

 

Адрес: ул.”Цанко Дюстабанов” № 8, Пловдив 4000  

Каб. 4515; тел. (032) 659 592  

Е-mail: vasilspasov@yahoo.com  


КВАЛИФИКАЦИЯ  

1987 г. - Магистър-инженер по „Електроснабдяване и обзавеждане на промишлени предприятия” - ТУ София;  

1987 – 1989 г. – Технолог по ремонта на електрически машини, Фирма “Битова техника” – Пловдив; 

1989 г. – Асистент в катедра “Електротехника”, ТУ – София, филиал Пловдив; 

1999 г. – Доктор по “Електромеханика”, ТУ – София, филиал Пловдив; 

2003 г. - Доцент по „Електротехника”, ТУ – София, филиал Пловдив;  


СПЕЦИАЛИЗАЦИИ  

1987 г. - Триседмична специализация във фирма “Хайм-електрик” – Берлин;  

1988 г. – Триседмична специализация във фирма “Зьофел” – Магдебург; 

1995 г. – Едномесечна специализация в Нотингамски Трент Университет, Англия, във връзка с въвеждането на специалност с преподаване на английски език “Интегрирано инженерство” в ТУ – София, филиал Пловдив. Специализацията се проведе в рамките на TEMPUS Joint European Project (JEP) 3144. 

2000 - 2002 г. – Двугодишна пост-докторска специализация в Лаборатория по електрически машини, Университета в Хирошима, Япония. Специализацията се осъществи под ръководството и финансирането на The Japan Society for the Promotion of Science (JSPS). Тема на специализацията - “Тримерен анализ и визуализация на електромагнитни полета с метода на крайните елементи на базата на векторни елементи”. 


ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ  

Основи на електротехниката и електрониката 1А (на английски език), Електрически машини I-ва и II-ра част, Електрически машини и апарати за високо напрежение, Числени методи и моделиране на вериги, Числени методи и моделиране на полета.  


НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ  

Двумерен и тримерен анализ на електромагнитни полета с метода на крайните елементи с възлови и с векторни крайни елементи;  

Двумерен и тримерен анализ на електромагнитни полета с мултигрид метода с възлови и с векторни крайни елементи;  

Двумерна и тримерна визуализация на електромагнитни полета ; 

Разработване на собствени компютърни програми за анализ на електромагнитни полета с метода на крайните елементи и мултигрид метода. 


ЕЗИЦИ  

Английски, немски, руски и разговорен японски.  


СПИСЪК НА ИЗБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ 

Публикации в чужбина в списания с импакт фактор  

V. Spasov, So Noguchi and H. Yamashita. “Fast 3D edge element analysis by the geometric multigrid method using an accelerated symmetric Gauss-Seidel smoother”, IEEE Transactions on Magnetics, Vol. 39, No. 3, May 2003, pp. 1685-1688.  

V. Spasov, So Noguchi and H. Yamashita. “Enhancing the Speed of the 3D Finite Element Analysis by the Geometric Multigrid Method with Edge Elements”, Transactions IEE of Japan, IA, Vol. 123,No. 10, pp. 1169-1175, 2003. 


Други публикации в чужбина  

V. Spasov, So Noguchi and H. Yamashita. “Computation of electromagnetic force by the 3D nodal finite element method”, Proceedings of the Second Japanese-Greek Joint Workshop on Superconductivity and Magnetic Materials, Oita, Japan, May 10-11, 2001, pp. 80-85. 

V. Spasov, So Noguchi and H. Yamashita. “A method for obtaining positive definite matrices in the 3D nodal voltage-fed FEA”, Proceedings of the Second Japanese-Greek Joint Workshop on Superconductivity and Magnetic Materials, Oita, Japan, May 10-11, 2001, pp. 86-91. 

V. Spasov, So Noguchi and H. Yamashita. “Comparison of the methods for electromagnetic force computation by edge elements”, Proceedings of the Third Asian Symposium on Applied Electromagnetics, Hangzhou, China, May 28-30, 2001, pp. 111-114. 

V. Spasov, So Noguchi and H. Yamashita. “Analysis of the dynamic characteristics of an ac contactor by the 3D edge finite element method”, Record of the 13th COMPUMAG Conference on the Computation of Electromagnetic Fields, Evian, France, July 2-5, 2001, Vol. IV, No. PH4-1, pp. 218-219. 

V. Spasov, So Noguchi and H. Yamashita. “An edge element field-circuit coupling approach resulting in symmetric positive definite matrices”, Record of the 13th COMPUMAG Conference on the Computation of Electromagnetic Fields, Evian, France, July 2-5, 2001, Vol. IV, No. PH4-2, pp. 220-221. 

V. Spasov, So Noguchi and H. Yamashita. “Comparative analysis of the force computation methods in the 3D FEM with edge and nodal elements”, Electrical Engineering Research Conference, Kita Kyushu, Japan, August 2-3, 2001, SA-01-22, RM-01-90, pp. 9-13. 

V. Spasov, So Noguchi and H. Yamashita. “Fast finite element analysis by 3D geometric multigrid with edge elements”, The 11th Magnetodynamics (MAGDA) Conference, Tokyo, Japan, March 29-30, 2002, pp. 246-249.

 

Катедри
Специалности