Факултет по електроника и автоматика

Електротехника

доц. д-р Никола Георгиев, ръководител катедра

   

Адрес: ул."Цанко Дюстабанов" №25, Пловдив 4000 

каб. 4515 

тел. (032)659 592 

Е-mail: nikola.georgiev@tu-plovdiv.bg 


КВАЛИФИКАЦИЯ 


2000 - Доцент по "Електротехника", ТУ-София, 

филиал Пловдив 

1997 - Доктор по "Електромеханични преобразуватели" 

1989 - Асистент в катедра "Електротехника" 

1988 - Научен сътрудник по "Сензори и сензорни системи" 

1986 - Магистър - инженер по "Електронна техника и микроелектроника", ТУ-Габрово 


ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ: 

Теоретична електротехника, Измерване на неелектрични величини, Електротехника, Технологии в електротехниката и електрониката, Електроборудване на верижни и колесни машини, Основи на електротехниката и Технически измервания. 


НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ: 

Сензори за измерване на неелектрични величини, Приложна електроника, Ветрогенераторни системи. 


ЕЗИЦИ: 

Руски, Английски. 


 

Катедри
Специалности