Факултет по електроника и автоматика

Електротехника

доц. д-р Ваня Рангелова

   

Vania Rangelova, MSc, PhD  

Associate Professor in Measurement & Instrumentation 

Department of Electrical Engineering 

8 Tsanko Dyustabanov, Plovdiv, 4000 

BULGARIA 

Tel +359 32 659 684 / 685 

каб. 3323 / 3325  

Академично звание и длъжност:  

Доцент 

по научна специалност 02.05.43, “Електроизмервателна техника”  

в Катедра "Електротехника " ФЕА, 

отговорник по учебната дейност  

e-mail: vaniarangelova@tu-plovdiv.bg 


КВАЛИФИКАЦИЯ  


1986 г. – Магистър-инженер по „Електроизмервателна техника” - ТУ София;  

1986 – 1988 г. – инженер - изследовател в ТИВЗУМЛ – Пловдив;  

1988 г. – Асистент в катедра “Електротехника”, ТУ – София, филиал Пловдив;  

2002 г. – Доктор по 02.05.44 “Методи ,преобразуватели и уреди за измерване на физико –химични и биологични величини”, ТУ – София, филиал Пловдив;  

2008 г. – Доцент по 02.05.43„ Електроизмервателна техника ”, ТУ – София, филиал Пловдив;  


НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ И СПОСОБНОСТИ  

1. Специализация в областта на биосензорите. Разработване и изследване на амперометрични биосензорни системи. Аспекти на математическо моделиране и цифрово симулиране, в статичен и динамичен режим.2. Електрически измервания - метрологичен аспект, точност на измерването, неопределеност на резултата от измерване. 


Учебни ДИСЦИПЛИНИ  

Електрически измервания  

Measurement and Instrumentation 

Measurement Systems  

Електронни измервателни средства и първични преобразуватели  


СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И КОНФЕРЕНЦИИ В ЧУЖБИНА 

1993 – Нотингамски университет, Нотингам, Великобритания  

2007 - 5-th International Association of Science and Technology for Development - IASTED , Innsbruck, Austria 

2007 - 15th Mediterranean Conference on Control and Automation – MED’07, Athens, Greece, 


ПУБЛИКАЦИИ В ЧУЖБИНА 


1. Rangelova-Garbeva V., I. Kodjabashev, Al. Neykov. Investigation of Repeatability and Error Instability Analysis of Tissue Biosensor, Proc. of II International Symposium on Instrumentation Science and Technology - ISIST2002”, 18-22 aug 2002, Jinan City, China, vol.3,p.p.231-238,2002 


2. Rangelova-Garbeva V., Modeling amperometric biosensor with cyclic reaction, Journal of Engineering Annals of the Faculty of engineering Huhedoara, Romania,Tome V, fasc(1),p.p.117 – 122, 2007 


3. Rangelova-Garbeva V., P. Katsarova , K. Iliev, Influence of parameters over biosensor response in dynamic mode at different enzyme kinetic, Journal of Engineering Annals of the Faculty of engineering Huhedoara, Romania,Tome V, fasc(1),p.p.105 – 112, 2007 


4. Rangelova-Garbeva V., D. Tsankova, CMAC-based modelling the Influence of temperature on tissue biosensor for measurement of dopamine, Proc. of 5-th International Association of Science and Technology for Development - IASTED Conference, Biomedical Engineering - BioMed’07, 14-16 febr., Innsbruck, Austria p.p 15-19,2007 

 


 

ДИПЛОМАНТИ НА ДОЦ. Д-Р ВАНЯ ГЪРБЕВА 


В Университета в гр. Cофия: спец - АИУТ, специализация – БЕИ, кат АНП, ФА 

1. Ирена Райкинска, Разработване и изследване на тъканен сензор с кора от банан ––ФА- АНП – защита 2000г., магистър 

2. Милена Кондева, Тъканни биосензори за катехол –ФА- АНП – защита 2002г., бакалавър 

3. Станимир Господинов, Разработване и изследване на растителни мултитъканни биосензори -–ФА- АНП – защита 2003г., бакалавър 

4. Милена Кондева, Математическо моделиране на хибриден биосензор, катехол –3–ФА- АНП – защита 2004г., магистър 

5. Мирослава Бакалска, Метрологичен анализ на тъканни биосензори - ФА- АНП – защита 2005г., бакалавър 


 

 

В Университета в гр.Пловдив, студентите са спец. Електротехника , бакалаври 


1. Веселин Димов, Разработване на симулационни модели за изследване на преобразуватели за разстояние. ФЕА – ЕТ – защита 2002г. 


2. Николай Ненов, Разработване на симулационни модели за изследване на генератори и волтметри - ФЕА – ЕТ – защита 2002г. 


3. Гизда Ганчева, Определяне на сумарната грешка на измервателен канал - ФЕА – ЕТ – защита 2003г. 


4. Ивайло Иванов, Идентификация на формата на закона на разпределение на грешката - ФЕА – ЕТ–2003г., защита март 2004 


5. Стефан Минчевски, Цифров волтметър с 3,5 разредно отчитане на резултата –ФЕА –ЕТ, защита -март 2004 


6. Кремена Иванова, Разработване на симулационни модели на термометри - ФЕА –ЕТ, защита -март 2004 


7. Антония Тонева, Разработване на симулационен модел на цифров генератор за синусоидално напрежение - ФЕА –ЕТ, защита – 2005 


8. Красимира Доракова, Разработване на симулационен модел на честотомер за средна стойност - ФЕА –ЕТ, защита – 2006 


9. Румен Михайлов, Адаптиране на симулационни модели на генератори и волтметри за програмна среда EW512 - ФЕА –ЕТ, защита – 2005 


10. Кирил Киров, Стабилен генератор на ток - ФЕА –ЕТ, защита - юли 2006 


11. Светла Станчева - Разработване на лабораторни упражнения за изследване на АЦП и ЦАП - ФЕА –ЕТ, защита – юли 2007 


12. Георги Вълков , Използване на система за събиране на данни DMS2 за измерване на неелектрически величини - ФЕА –ЕТ, защита - юли 2007 


 

13. Джемиле Юсеин - Числено моделиране и симулиране на топлинно поле на електронагревател - ФЕА –ЕТ, защита - окт 2008 


14. Доротея Бабачева - Оценяване и изразяване на неопределеност на резултата от измерването - ФЕА –ЕТ, защита - окт 2008 


15. Георги Георгиев - Разработване на лабораторно упражнение за Изследване на тиристор и на триак - ФЕА –ЕТ, защита - окт 2008 


16. Танер Окянус - Разработване на лабораторно упражнение за измерване на праводимост на разтвори - ФЕА –ЕТ, защита - окт 2008 


17. Мартин Йорданов – Проектиране и експериментално изследване на аналогов преобразувател на температура в напрежение - ФЕА – спец.Електроника, защита - февр 2009 


18. Тодор Мирчев - Разработване на Виртуални инструменти за измерване на Преместване, ФЕА – спец.ЕТ, защита - окт 2009 


19. Атанас Минчев - Разработване на Виртуални инструменти за измерване на температура, ФЕА – спец.ЕТ, защита - окт 2009  


20. Светослав Ириков - Разработване на виртуален функционален генератор, ФЕА – спец.ЕТ, защита - юли 2010 


21. Златин Златев - Разработване на виртуален инструмент за мониторинг на осветеност - ФЕА – спец.ЕТ , защита - юли 2011 


22. Беркант Бекир - Разработване на виртуален спектроанализатор на реални сигнали, ФЕА – спец.ЕТ, защита - декември 2011 


23. Христо Паров - Сравнителен анализ на методите за измерване на активна мощност в еднофазна верига при синусоидални и несинусоидални режими - ФЕА – спец.ЕТ , защита - юли 2011 


 


МАГИСТРИ: 


1. Кирил Киров - Импулсно захранване с Широчинно – импулсен регулатор -ФЕА –ЕТ, защита - окт 2008 


2. Джемиле Юсеин - Моделиране влиянието на честотата върху изходното напрежение на взаимо-индуктивен соленоиден преобразувател с невронна мрежа. ФЕА –ЕТ, защита - окт 2010 


3. Танер Окянус - Моделиране поведението на схема за измерване на преместване съдържаща индуктивен преобразувател с невронна мрежа - ФЕА –ЕТ, защита - юни 2010 


4. Венцеслав Иванов - Изследване на RLC верига с електронно управляем кондензатор, ФЕА – ЕТ – окт 2010 


 


 


 

 

Катедри
Специалности