Факултет по електроника и автоматика

Електротехника

доц. д-р Георги Ганев

Длъжност

Доцент, кат.”Електротехника” 


Квалификация

2010 г.– доцент, спец. 02.04.10 “Електромеханика”, ТУ-София  

2004 г.– доктор, спец. 02.20.09 “Индустриална електроника”  

1983 г.– инженер, ВМЕИ”Ленин”, София. 


Учебни дисциплини: 

Преобразувателна техника 

Електромеханични устройства 

Теоретична електротехника 


Интереси

Електромагнитна съвместимост 

Полупроводникови преобразуватели  


Езици

Английски, руски, френски 


За контакти:  

каб.3325  

тел.(032)659680  

e-mail: gganev@tu-plovdiv.bg  

 

Катедри
Специалности