Факултет по електроника и автоматика

Електротехника

доц. д-р Георги Щерев

   

Доцент по научната специалност  

02.05.47 “Информационно-измервателни системи” (2009 г.)  

Катедра "Електротехника"  

Кабинет: 4236; тел. (+359 32) 659512 

Лаборатория: 4414; тел. (+359 32) 659580  

Е-mail: g_shterev@tu-plovdiv.bg  


Образование:  

2007 г. – доктор по научната специалност 02.05.43 “Електроизмервателна техника”, ТУ-София 

1978 г. – магистър-инженер по “Електроизмервателна техника”, ТУ-София 

Научни и професионални интереси:  

Измервателни системи в състава на персонален компютър  

Първични измервателни преобразуватели 

Микропроцесорни уреди и устройства с фискална памет  

Programmable Logic Controllers (PLC) 

Научна и приложна метрология 

Системи за управление на качеството 

Водени лекционни курсове:  

Електрически измервания 

Измервателни средства и системи 

Интелигентни измервателни системи 

Сензорни системи 

Сензори и актуатори 

Измерване на неелектрически величини 

Преобразуватели в прецизната техника 

Управление на качеството 

Конструкционни материали 

Езици:  

руски, английски, немски. 

Автор и съавтор на 52 статии и доклади, 1 авторско свидетелство за изобретение, 1 патент; 2 ръководства за лабораторни упражнения: 

1. Щерев, Г., Ръководство за лабораторни упражнения по измерване на неелектрически величини, ТУ София - филиал Пловдив, 2006, ISBN-13: 978-954-8779-79-1, с. 90. 

2. Щерев, Г., Ръководство за лабораторни упражнения по измервателни средства и системи, ТУ София, 2010, ISBN: 978-954-438-823-2, с. 124.  

 

Катедри
Специалности