Факултет по електроника и автоматика

Електроника

доц. д-р инж. Цветана Григорова - Щърбева

   

Академично звание и длъжност:  

доцент в Катедра "Електроника”, ФЕА, Технически университет – София,Филиал Пловдив  


Адрес: Бул. “Санкт Петербург” № 63, Пловдив, 4000 

Кабинет: 1211 

Тел.: + (359 32) 659 711  

E-mail: c_gr@tu-plovdiv.bg 


Образование:  

2008 - Доцент по "Електронни преобразуватели" 

2000 - Доктор по "Електронни преобразуватели" 

1991 - Магистър-инженер по Електроника и Автоматика, Технически университет - София 


Преподаване: Преобразувателна техника, Теория на електронните схеми, Анализ моделиране и проектиране на преобразувателни устройства, Импулсна и цифрова схемотехника, Електронна схемотехника, Електроника 


Езици: Български, Английски и Руски 


 

Катедри
Специалности