Факултет по електроника и автоматика

Електротехника

доц. д-р Марин Генчев

-   

Длъжност:  

Доцент, катедра ”Електротехника”  


Квалификация: 

2012 г.- доцент, специалност: 5.2. "Електротехнически материали и кабелна техника" 

2009 г.– доктор, специалност: 02.04.03 "Електротехнически материали и кабелна техника"  

1985 г.– инженер, ВМЕИ ”Ленин” - София 


Учебни дисциплини:  

Електротехнически материали  

Материалознание 

Екология и възобновяеми източници на енергия 

Техническа безопасност 


Интереси:  

Полимерни диелектрици 

Възобновяеми източници на енергия 


Езици:  

Френски, руски, английски  


За контакти:  

кабинет: 4236  

тел. (032) 659512  

e-mail: lab3321@abv.bg 

 

Катедри
Специалности