Факултет по електроника и автоматика

Електротехника

доц. д-р Станимир Стефанов

   

Адрес: бул. "Цанко Дюстабанов" №25,Пловдив 4000  

Каб. 4236, Лаб. 4413  

Тел. 032 659 512 

e-mail: glasst@tu-plovdiv.bg  


НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ: 

Осветителна техника – външно и вътрешно осветление 

Електрообзавеждане, електрически мрежи и системи 

Електроенергийна ефективност, алтернативни енергийни източници 

Текущи научно изследователски задачи : 

Оптимизиране параметрите на улични осветителни уредби - електроенергийни разходи, светлоразпределителни криви и управление 


КВАЛИФИКАЦИЯ: 

1995 г. – Магистър инженер по Електротехника, специализация Електрообзавеждане, Технически Университет - София, ИПФ - Сливен  

2010 г. – Доктор по научната специалност 02.04.07 “Светлинна техника и източници на светлина”, ТУ-София 

ПРЕПОДАВАНЕ: 

Електроенергетика, ОИТ, ЕМС, ЕСЕО, ППЕЕС, ТЕЕ 


Езици: Английски, Руски  


 

Катедри
Специалности