Факултет по електроника и автоматика

Електротехника

ас. Николай Паунков

-   

ИМЕ: Николай Димитров Паунков 


Асистент в Катедра "Електротехника ", ФЕА 


Технически университет – София,филиал Пловдив  


Адрес: бул. "Цанко Дюстабанов" №25, Пловдив 4000  


Каб. 3327Б 


Е-mail АДРЕС : nick123@abv.bg  

 

ОБРАЗОВАНИЕ: ТУ-София филиал Пловдив – Факултет “Електроника и автоматика”  

Придобита Магистърска степен по “ЕЛЕКТРОНИКА” - направление “ЕЛЕКТРОННИ СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ” 


Завършил ТЕЕ-“ЛЕНИН” гр.Пловдив - специалност “Електрообзавеждане на промишлени предприятия” 


ПРЕПОДАВАНЕ: Eлектрически измервания, Електротехника и електроника. 


ЕЗИЦИ: Английски език, Руски. 

 


 

 

Катедри
Специалности