Факултет по електроника и автоматика

Електротехника

гл. ас. д-р Янка Иванова

   

Главен асистент в Катедра "Електротехника ", ФЕА 

Технически университет – София,филиал Пловдив  

Адрес: бул. "Цанко Дюстабанов" №25, Пловдив 4000  

Каб. 3327А,  

Тел. 659 686,  

e-mail:yankakiss777 @yahoo.com 


НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ : 

Теория на електромагнитното поле,Физика на кондензирана материя, Лазери  


КВАЛИФИКАЦИЯ: 

1997г. – Магистър инженер – физик, специализация: ”Ядрено-физични методи и прибори„, ПУ ”Паисий Хилендарски„ 

2015г. - Доктор по научната специалност 02.20.05 "Квантова и оптоелектроника",ТУ-София, филиал Пловдив 


ПРЕПОДАВАНЕ: 

Теоретична електротехника - 1 и 2 част, CAD-системи в Електротехниката, Electrical Engineering 


Езици: Френски, Английски, Руски  

 

Катедри
Специалности