Факултет по електроника и автоматика

Електроника

доц. д-р инж. Светослав Иванов

   

Академично звание и длъжност: 

Доцент в Катедра "Електроника", ФЕА, ТУ– София, филиал Пловдив 


Адрес: Бул. Санкт Петербург № 63, Пловдив, 4000 

Кабинет: 1220 

Тел.: + (359 32) 659 720  

Факс: + (359 32) 695 871 

E-mail: blueflam@tu-plovdiv.bg 


Образование:  

1994 - Доктор по Електроника, И-т по приложна физика, БАН, Пловдив;  

1985 - Магистър-инженер по Електроника, Технически университет - Габрово 


Преподаване: Електронни регулатори, Импулсна схемотехника, Електронни устройства за измерване на неелектрични величини, Електронни технологични устройства, Автоматизация на електронното производство. 


Езици: Български, Английски и Руски 

 

Катедри
Специалности