Факултет по електроника и автоматика

Физическо възпитание и спорт

доц. д-р Валентин Владимиров

   

Доц. д-р Валентин Димитров Владимиров – роден през 1957г. 

Преподавател към катедра “ФВС” от 1988г.  

От 2007 г. е Ръководител център "ФВС".  

Старши преподавател е от 1991г.  

Защитил научна степен "доктор" през 2009 г. Придобил звание "доцент" през м. ноември 2010г. Завършил НСА /Национална Спортна Академия/ през 1984г.  

Треньор и ръководител на отбора по спортно ориентиране, носител на отличия и призови места от Национални студентски първенства и Общостудентски игри: 1992г. – 4м., 1993г. – 3м., 1994г. – 2м., 2005г. – 3м. и др.  

Има 30 научни публикации, 1 учебник и 1 методическо ръководство.  

Участвал е в обмяна на опит със спортни клубове по ориентиране от Австрия, Холандия, Исландия, САЩ и др. От 1998г. е IOF Event advisor към международната федерация по ориентиране. 

За контакти: Е-mail: valdesv2003@yahoo.com 

 

Катедри
Специалности