Факултет по машиностроене и уредостроене

Машиностроене и уредостроене

доц. д-р инж. Димитър Петров

 доц. д-р инж. Димитър Гогов Петров - Ръководител катедра Служебен адрес:  

Катедра “Машиностроене и Уредостроене” 

Техн. Университет София – филиал Пловдив 

ул. “Цанко Дюстабанов” №25 

Пловдив 4000, България 

Тел.: +359 32 / 659 517 

GSM: 0895 587 395 

E-mail: dimgog@abv.bg; dimgog@tu-plovdiv.bg 

Лаборатория: 4401; Кабинет: 4109 

Използван чужд език при кореспонденция - английски и руски. 

Сфера на научни интереси и изследвания - машинознание и машинни елементи (механични предавки с изменяемо предаватeлно отношение, съединители, нови машинни елементи и конструктивни решения), приложение на CAD/CAE в машиностроенето, компютърно симулиране и инженерно моделиране, технически измервания и други. 

Преподавани дисциплини: „Методология на проектирането”; “Машинни елементи”; “Машинознание”; “Техническа механика” и други. 


Кратки автобиографични данни: 

Роден на 21.09.1959 г. в гр. Кърджали. 

Образование - висше; година на придобиване - 1984; място - Технически Университет София; придобита квалификация „машинен инженер”, специалност “Механично уредостроене”. 

Научна степен - "доктор"; научна специалност 02.01.03 "Машинознание и машинни елементи"; година на придобиване - 2000 г.; тема на докторската дисертация “Изследване на механични предавки с изменяемо предавателно отношение”. 

Професионална и научно-преподавателска работа: 

От 1984 г. до 1985 г. - в Комбинат за прибори и инструменти “Арда”, Кърджали като инженер - конструктор. Внедряване в производство на манометричен термометър.  

От 1985 г. до 1989 г. - в Комбинат по микроелектроника - Ботевград, Завод за интегрални схеми като механик цех "MOS - интегрални схеми" и като ръководител на група по поддръжка и ремонт на машини от автоматизирани линии за химическа обработка.  

От 1989 г. насам - в ТУ София, филиал Пловдив като асистент по "Техническа механика" в Научно-учебен център ”Специално Машиностроене и Уредостроене”. От 1993 г. - старши асистент, от 1997 г. - главен асистент, а от 2008 г. - доцент в катедра “Машиностроене и Уредостроене” на ТУ - София, филиал Пловдив. 

От края на 2008 г. до началото на 2016 г. - ръководител катедра “Машиностроене и Уредостроене” на ТУ - София, филиал Пловдив. 


Някои научни публикации  

1. Petrov Dimitar, Dinev Georgi, “Model investigations on different original designs of nonmetal tooth gears with sheet iron bandage”, Proceeding of the DEMI’2005 – 7th International Conference On Accomplishments In Electro And Mechanical Industries, Banja Luka University, Faculty of Mechanical Engineering, Banja Luka, 27 - 28 .05. 2005, pp.83 -88.  

2. Petrov Dimitar, “A survey of the theoretical, by means of computer simulation and experimental investigations of the original mechanical transmissions with adaptive change of transmission ratio”, Proceeding of the International Scientific Conference “55th anniversary of foundation of the Faculty of Mechanical Engineering”, Session 8 - Applied Mechanics, VSB - Technical University of Ostrava, Czech Republic, 7 - 9 September, 2005, ISBN 80-248-0889-7, pp. 61-66.  

3. Петров Димитър, “Преходни процеси на ускоряването при еластични съединители с нелинейна статична характеристика”, сп.: “Механика на машините” № 64, година ХІV, книга 5, ISSN 0861 – 9727, Издателство на ТУ - Варна, 2006 г., стр.96 – 99, Издателство на ТУ - Варна, Варна, 2006 г . 

 

 

Катедри
Специалности