Факултет по електроника и автоматика

Оптоелектронна и лазерна техника

ДОКТОРАНТИ

НАСТОЯЩИ ДОКТОРАНТИ: 


 инж. Станислава Ненова Рабаджийска  

инж. Станислава Рабаджийска 


Редовен докторант в катедра "ОЕЛТ" 


Специалност: 02.20.05 "Квантова и оптоелектроника" 

Кабинет: 2206 

Телефон: 032/ 659 752 


Е-mail: s1983@abv.bg 


Чужди езици: английски-средно ниво 


Образование: 


Бакалавър от Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", специалност Химия и физика, успешно защитена дипломна работа през 2005 г.  


Магистър от Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", специалност "Физика", успешно защитена дипломна работа през 2008 г. 


Започната редовна докторантура през 2010 г. към ТУ- София,филиал Пловдив по специалността 02.20.05 "Квантова и оптоелектроника" на тема: "Многовълнови лазерно- измерителни системи за биомедицински изследвания и приложения" 


Професионални интереси: Квантова електроника, Лазери, Приложения на лазерите в медицината и стоматологията 


Компютърни умения: MS Office, Internet 


 

 инж. Христо Кисов  

инженер- физик Христо Кисов  

специалност: 02.20.05 "Квантова и оптоелектроника" 

Редовен докторант катедра "ОЕЛТ" 

Кабинет 1115  

Телефон: 032/ 659 745 


Е-mail:christokissov@yahoo.com 


Чужди езици: руски - писмено и говоримо - отлично, английски - добро владеене за работа с научна литература 


Образование: 

Магистър инженер-физик, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", специалност "Инженерна физика", специализация "Лазерна техника и технологии" през 1996 г., успешно защитена дипломна работа на тема: "Изследване ефективноста на генерация на двукомпонентни системи на лазери на сложни органични съединения" 


Започната редовна докторантура през 2009 г. към ТУ-София, филиал Пловдив по специалността 02.20.05 "Квантова и оптоелектроника" на тема: "Разработване и изследване на лазери с намалена опасност за очни увреждания (основно неодим-YAG лазери на дължина на вълната 1.44µm)" 


Професионални интереси: Статистичека физика, Физика на кондензираната материя, Оптични квантови генератори (лазери), управление  


Компютърни умения: Matlab, MS OFFICE, Computer Networks 


 

   

инж. Кемал Юсеин 


Редовен докторант катедра "ОЕЛТ" 


специалност: 02.20.05 "Квантова и оптоелектроника" 


E-mail: kamata_group@yahoo.com 


Чужди езици: турски език - отлично владеене, английски език-средно ниво 


Образование: 


Инженер-бакалавър от Техническия университет-София, филиал Пловдив, специалност "Електроника", успешно защитена дипломна работа през 2005 г.на тема: "12V DC-220 V AC/50 Hz инвертиращи устройства". 


Инженер-магистър от Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", специалност "Квантова и оптоелектроника", успешно защитена дипломна работа през 2008 г. на тема: "Оптично възбуждащо устройство за твърдотелни лазери". 


Започната редовна докторантура през 2010 г. към ТУ-София, филиал Пловдив по специалността 02.20.05 "Квантова и оптоелектроника" на тема: "Влияние на спектралните, времевите и енергийни параметри на лазерния сигнал върху ефективността на измервателни оптоелектронни системи". 


Професионални интереси: Оптоелектронни прибори, оптоелектронни системи, източници и приемници на оптично лъчение, електроника, компютърни симулации. 


Компютърни умения: MS Office, Internet 


 

 инженер - физик Янка Николова Кисова  

инж. Янка Кисова 


Задочен докторант към катедра "ОЕЛТ". 

специалност: 02.20.05" Квантова и онтоелектроника" 

Е-мail:yankakiss777@yahoo.com  

Чужди езици:руски-основно ниво, английски и френски език - средно ниво  

Образование: 


Магистър инженер-физик, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", специалност "Инженерна физика", специализация "Ядренофизични методи и уреди" през 1997 г., успешно защитена дипломна работа на тема: "Използване на активационен метод за определяне съдържанието на токсични и радиоактивни елементи в почви от района на енергийния комплекс Марица - Изток"  


Започната задочна докторантура през 2011 г. към ТУ-София, филиал Пловдив по специалността 02.20.05 "Квантова и оптоелектроника" на тема: " Нетрадиционни електрически схеми за възбуждане на твърдотелни квантови оптични генератори - анализ, синтез и оптимизации "  


Професионални интереси: Физика на кондензираната материя, Лазери, Теория на електромагнитното поле 


Компютърни умения: MS Office, Internet, Matlab  


 

БИВШИ ДОКТОРАНТИ КЪМ КАТЕДРАТА: 


 инж. Гинка Байрякова  

инж. ГИНКА БАЙРЯКОВА 

Редовен докторант катедра ОЕЛТ 

специалност 02.20.05 “Квантова и оптоелектроника” 

E-mail: gbakalova@yahoo.com 

Чужди езици: английски (високо ниво на разбиране – завършена Английска гимназия), руски, немски и френски (на разбираемо ниво) 

Инженер-бакалавър от “Технически университет” – филиал Пловдив, специалност “Електроника”, специализация “Оптични и мобилни комуникации” – успешно защитена дипломна работа през 2002г. на тема “Мултимедийно интерактивно представяне на измерване параметрите на оптични влакна”  

Започната редовна докторантура през 2003г. към “ТУ” – филиал Пловдив по специалност 02.20.05 “Квантова и оптоелектроника” на тема “Инфрачервени полета за контрол на технологични процеси”.  

Области на интерес: Системи за контрол на процеси, Компютърни симулации, Обработка на изображения, Инфрачервена термография за изследване параметри на различни процеси, Методи за контрол на заваръчни процеси, Източници и приемници на оптично лъчение 

Публикации: Съавтор на 5 публикации 


 

   

инж. ПЛАМЕНА ТОДОРОВА 

Редовен докторант в катедра ОЕЛТ  

02.20.05 "Квантова и Оптоелектроника

Образование: 

Април 2004: Редовен докторант към специланост „Оптоелектронна и лазерна техника”, трета година 

1998 - септември 2003: Завършена квалификационна cтепен „Бакалавър” към Технически Университет София, Филиал Пловдив, специалност „Електроника” и тясна специализация „Оптични и мобилни комуникации”  

Езици: Английски език-добро ниво 

Компютърни умения: MS Office, Internet, Mathcad, MATLAB 

Статии:• P. Todorova, M. Deneva, M. Nenchev, “Quantum electronic device for laser-intracavity registration of pollutants with increased sensitivity”, Proc. Intern. Confer. "Electronics-ET'05", Sozopol, Bulg., (2005) in press.  

• P.Todorova, M.Deneva, M.Nenchev, “A simple two-wavelength active mirror laser emitting in successive nanosecond pulses”, Journal of Technical University-Sofia, Branch Plovdiv, “Fundamental Sciences and Applications”, Vol.11 (2005), in press. 

• P.Todorova, M.Deneva, M.Nenchev, “A simple two-wavelength laser emitting in successive nanosecond pulses”, Proc. Intern. Confer. "Electronics-ET'04", Sozopol, Bulg., (2004) 45 – 50. 


 

   

инж. ЯНИСЛАВ КАРТЕЛОВ  

Редовен докторант в катедра ОЕЛТ  

02.20.05 "Квантова и Оптоелектроника

Телефон: 032 659770 begin_of_the_skype_highlighting              032 659770      end_of_the_skype_highlighting  

Факс: 032 659 550  

e-mail: kartelov@gmail.com 

Образование: 

Технически Университет София, филиал Пловдив България, Компютърни системи, 2004 

Междууниверситетски център “Медицинска и радиационна физика и техника” 2004 

Технически Университет-София, Филиал Пловдив, докторант, зачислен 2005 

Езици: Английски (свободно - писмено и говоримо), немски (технически, разговорен - за професионален разговор), руски (писмено и говоримо) 

Професионални интереси: Компютри, компютърна обработка на съставни масиви от реални данни, електроника, оптоелектроника. Програмиране и използване на компютърно базирани приложения за работа в областта на регистрация и обработка на данни от измервателна апаратура  


 

 инж. Димитър Димитров  

инж. ДИМИТЪР ДИМИТРОВ 

Редовен докторант катедра ОЕЛТ  

специалност 02.20.05 “Квантова и оптоелектроника” 

Образование:  

От март 2006-Редовен докторант в Катедра „Оптоелектронна и Лазерна Техника” по специалност 02.20.05 „Квантова и Оптоелектроника”  

Октомври 2003 – Септември 2005-Завършил ОКС „Магистър” по специалност Електроника в Технически Университет – София, Филиал Пловдив  

Септември 1999 – Септември 2003-Завършил ОКС „Бакалавър” по специалност Електроника в Технически Университет – София, Филиал Пловдив  


Умения: Работа с компютър, операционни системи, компютърни мрежи, много добро владеене на английски език – писмено и говоримо 


Статии: 

1. P. Uzunova, Tz. Uzunov, L.Gacheva, R.Peev, V.Pashova, D.Dimitrov, M.Deneva M. Nenchev, “Experimental Study of the Penetration of Laser Radiation with Red-Yellow Wavelengths and Different Polarization in Human Tooth Complexes”, Proc. IX Intern. Confer. ILLA’2006 and V Int. Symposium LTL’2006 “Lasers and Information”, Smolyan, 2006 in press 

2. M. Deneva, D. Dimitrov, M.Nenchev, “Development of original approach for increasing of the maximum peak power in q-switched quantum electronic generators: application in ruby laser” , Proc. XV Intern. Confer. “Electronics’2006”, Book 2, Sozopol, 2006, pp.144-150, ISBN 954-438-565-7  

Участие в договор на НФНИ-МОН и Технически Университет-София, Филиал Пловдив, тема „Развитие на оригинални подходи като методологична база за създаване на нови квантово-електронни (лазерни) устройства за системи за екологичен контрол, тестови системи за оптоелектрониката, оптичните комуникации, научно изследователската практика и създаване на експериментални образци”, продължителност 3 год. (2005-2008) 


 

инж. ЕЛИ ПОПОВА 

Редовен докторант в катедра ОЕЛТ  

02.20.05 "Квантова и Оптоелектроника

Образование: 

От 03.2006: Редовен докторант в Технически университет – София, Филиал Пловдив към специалност „Квантова и оптоелектронна техника” 

2002 – 2004: Завършена квалификационна степен „Магистър” към Технически Университет Варна, специалност „Автоматика, Информационна и Управляваща Техника" 

1998 – 2002: Завършена квалификационна степен „Бакалавър” към Технически Университет София, Филиал Пловдив, специалност „Автоматика, Информационна и Управляваща Техника"  

Езици: Френски (писменно и говоримо)-много добро ниво 

Компютърни умения: Работа с MS Word, Excel, Matlab, Internet – много добро ниво.  


 

инж. ЛАЗАРИНА ГАЧЕВА 

Лаборатория: 1115, тел. 659 739 

E-mail: lina_gacheva@abv.bg 


Образование: 

Октомври 2004 – Февруари 2006: Завършила с отличен успех степен „Магистър” по специалност ” Медицинска техника и радиационна физика” по програма TEMPUS към университетите ВМИ – Пловдив, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Технически университет - Пловдив  

Септември 2000 – Юли 2004: Завършила с много добър успех степен „Бакалавър” по специалност „ Електроника” с тясна специализация „Оптоелектроника и лазерна техника” към Техническия университет – София, Филиал Пловдив  

Участия в научни мероприятия:  

20.09.2004 – 25.09.2004 

Участие на XIII International School of Quantum Electronics “Laser Physics and Application”, Бургас, България 

08.10.2005 – 11.10.2005 

Участие на Laser Technologies and Lasers Plovdiv’2005, International Symposium, Пловдив, България 

Статии: 

1. L. Gacheva, M. Nenchev, M. Deneva, “Laser whit frequency locking at reference atomic absorption line by external injection”, Electronics ET`2004 

2. L. Gacheva, M. Nenchev, M. Deneva, I. Iliev, “A simple new competitive – amplifying technique for producing of laser emission locked at atomic absorption line”, Proc. Intern. Symposium, 2005, Bulgaria 

3. P. Uzunova, Tz. Uzunov, L.Gacheva, R.Peev, V.Pashova, D.Dimitrov, M.Deneva M. Nenchev, “Experimental Study of the Penetration of Laser Radiation with Red-Yellow Wavelengths and Different Polarization in Human Tooth Complexes”, Proc. IX Intern. Confer. ILLA’2006 and V Int. Symposium LTL’2006 “Lasers and Information”, Smolyan, 2006 in press 

Участие в договор на НФНИ-МОН и Технически Университет-София, Филиал Пловдив, тема „Развитие на оригинални подходи като методологична база за създаване на нови квантово-електронни (лазерни) устройства за системи за екологичен контрол, тестови системи за оптоелектрониката, оптичните комуникации, научно изследователската практика и създаване на експериментални образци”, продължителност 3 год. (2005-2008) 

Компютърни умения: Специализирана работа с програмни продукти: Matlab, Mathcad, Photoshop, Corel Draw, MS Office 

Езици: Много добро владеене на английски език – писмено и говоримо 


 


   

инж. ВЕРА ИЛИЕВА-ПАШОВА  

Лаборатория: 1109, тел. 659 739 

E-mail: vera_ilieva_pashova@abv.bg 


Образование: 

Октомври 2004 – Февруари 2006: Завършила с отличен успех степен „Магистър” по специалност ”Електроника” в Технически Университет – София, филиал Пловдив 

Септември 2000 –Септември 2004: Завършила с много добър успех степен „Бакалавър” по специалност „ Електроника” с тясна специализация „Оптични и мобилни комуникации” към Техническия университет – София, Филиал Пловдив  

Участия: 

Юли 2004 

Участие на Научна конференция, Смолян, България 

Статии: 

1. V. Ilieva, S. Saparev, “Math moulding of RED queue mechanism”,Collection of Scientific Conference, Smolyan, Bulgaria 

2. P. Uzunova, Tz. Uzunov, L.Gacheva, R.Peev, V.Pashova, D.Dimitrov, M.Deneva M. Nenchev, “Experimental Study of the Penetration of Laser Radiation with Red-Yellow Wavelengths and Different Polarization in Human Tooth Complexes”, Proc. IX Intern. Confer. ILLA’2006 and V Int. Symposium LTL’2006 “Lasers and Information”, Smolyan, 2006 in press 

Участие в договор на НФНИ-МОН и Технически Университет-София, Филиал Пловдив, тема „Развитие на оригинални подходи като методологична база за създаване на нови квантово-електронни (лазерни) устройства за системи за екологичен контрол, тестови системи за оптоелектрониката, оптичните комуникации, научно изследователската практика и създаване на експериментални образци”, продължителност 3 год. (2005-2008) 

Vera Ilieva, “Development of laser device operating at three wavelengths: 0.94, 1.06, 1.33 nm”, diploma 

Компютърни умения: Специализирана работа с програмни продукти: Matlab, Mathcad, Photoshop, Corel Draw, MS Office 

Езици: Много добро владеене на английски език – писмено и говоримо 


 

инж. ЕЛИСАВЕТА НИКОВА

 

Катедри
Специалности