Факултет по машиностроене и уредостроене

Механика

доц. д-р инж. Дечко Русчев

 доц. д-р Русчев Завършил е средно образование през 1972 г. в Първо средно политехническо училище “Иван Вазов” гр. Ст. Загора, профил “Математика и Физика”. 

Завършил е висше образование през 1980 г. в Тулския политехнически институт, гр. Тула Русия. 

От 1980 до 1984 г. е работил като специалист-конструктор, а от 1984 до 1988 г. като ръководител секция в Научно изследователския технологичен институт гр. Казанлък и научен сътрудник II степен по “Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати”

След успешно издържан конкурс, на 06.06.1988 г. постъпва на работа като редовен асистент по “Теоретична механика” в Научно-учебен център ”Механика” на ТУ - София, филиал Пловдив. През 1989 г. е избран за старши асистент, а от 1993 г. за главен асистент в същата катедра. 

На 09.11.1999 г. защитава докторска дисертация на тема “Оптимално проектиране на динамични виброзащитни системи”, пред СНС по “Механични технологии и транспорт” при ВАК, след което на 01.12.1999 г. СНК по “Машинни науки” при ВАК му присъжда образователната и научна степен “доктор” по научната специалност: 01.02.01 “Теоретична механика”.  

От 2005 г. е доцент по “Приложна механика” във филиала на ТУ-София в Пловдив. 

Подготвил е записки по механика – част I и II.  

Водил е учебни занятия по дисциплините: “Теоретична механика” - I част; “Теоретична механика” - II част; “Динамика на полета”; “Динамика на полета на безпилотни летателни апарати”; “Устойчивост и управляемост на летателни апарати”, “Механика” за специалност “Електротехника”, “Машинна механика”, “Избрани глави от механиката”, “Избрани глави от динамиката”. 

Под негово ръководство са защитили успешно 9 дипломанти. 

За връзка

кабинет 4228, тел. 032/659 620 

 

Катедри
Специалности