Факултет по машиностроене и уредостроене

Механика

гл.ас. д-р инж. Райчо Райчев

  Завършва средното си образование през 1995 г. в СОУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Асеновград, профил "Организатор на фирмен мениджмънт и маркетинг". 

През 2002 г. завършва висшето си образование в ТУ-София, филиал Пловдив с образователно- квалификационна степен магистър, специалност "Машиностроене и уредостроене", специализация "Оръжейно производство". 

След успешно издържан конкурс, на 17.07.2003 г. се зачислява като редовен докторант по "Приложна механика". 

На 15.09.2005 г. след спечелен конкурс постъпва на работа като асистент във факултет по "Машиностроене и уредостроене" към катедра "Механика". 

Води учебни занятия по дисциплините "Механика", "Машинознание", "Техническа механика", "Съпротивление на материалите". 

за контакт: каб. 3308

 

Катедри
Специалности