Факултет по електроника и автоматика

Системи за управление

доц. д-р Никола Шакев, зам. директор на Филиала

   

Доцент в Катедра Системи за Управление ФЕА,  

Технически университет София, Филиал Пловдив  

Адрес: бул. "Цанко Дюстабанов" №25, Пловдив 4000 

Каб. 4318  

Лаб. 4309  

Тел. 032/ 659 528  

Е-mail: shakev@tu-plovdiv.bg  


Квалификация:  

1998 - Магистър-инженер АИУТ, Технически Университет - София, филиал Пловдив 

Научни публикации 

N. Shakev, A. V. Topalov, O. Kaynak and K. Shiev, “Comparative Results on Stabilization of the Quad-rotor Rotorcraft Using Bounded Feedback Controllers”, Journal of Intelligent and Robotic Systems, vol. 65, pp. 389-408, Springer, 2012. ISSN: 0921-0296. 

S. Ahmed,N. Shakev, A. Topalov, K. Shiev and O. Kaynak, “Sliding Mode Incremental Learning Algorithm for Interval Type-2 Takagi-Sugeno-Kang Fuzzy Neural Networks”, Evolving Systems, vol. 3 (3), pp. 179-188, Springer, 2012. ISSN: 1868-6478. 

N. Shakev, K. Shiev, A. Topalov, “Control Approaches for Quadrotor Mini-Rotorcraft”, сп. Инженерни науки, брой 3, стр 5-13, 2012 г. ISSN: 1312-5702. 

K. Shiev, N. Shakev, A. V. Topalov, “Trajectory Tracking Control Of Ar. Drone Quadrotor”, сп. Complex Control Systems, vol. 11, pp. 70-75, 2012. ISSN: 1310-8255. 

Н. Шакев, „Управление на крена и тангажа на четирироторен хеликоптер в режим на хлъзгане върху множество повърхнини на превключване”, Научни трудове на съюза на учените в България-Пловдив, 2012. ISSN 1311-9419. 

Н. Шакев, „Управление на височината на четирироторен хеликоптер с използване на размита логика”, Научни трудове на съюза на учените в България-Пловдив, 2012. ISSN 1311-9419. 

K. Shiev, N. Shakev, A. V. Topalov and S. Ahmed, “Trajectory Control of Robot Manipulators using Type-2 Fuzzy Neural Friction and Disturbance Compensator”. Proc of IEEE International Conference on Intelligent Systems, pp 324-329, Sofia, 2012. ISBN 978-1-4673-2278-2. 

N. Shakev, A. V. Topalov, K. Shiev, H. Aleksiev, “Hovering Control of Quad-rotor Rotorcraft Using Visual Servoing: The PVTOL Experiment”. Proc. of IFAC International Workshop on Dynamics and Control in Agriculture and Food Processing, Plovdiv, pp. 193-198, 2012. ISBN: 978-954-9641-54-7. 


Езици: Английски 

 

Катедри
Специалности