Факултет по машиностроене и уредостроене

Машиностроителна техника и технологии

проф. д-р инж. Ангел Зюмбилев

 доц. Зюмбилев адрес: Пловдив 4000, ул. “Цанко Дюстабанов” 25 

кабинет: 4230 

Научно-изследователска лаборатория “Йонно азотиране”: 4009 

телефон: +359 (032) 659 606 

e-mail: zumbilev@mail.bg 


Завършил висше образование през 1985г., специалност "Технология на металите и металообработваща техника" в ТУ (ВМЕИ) София. 

Защитил докторска дисертация през 1993г., по научна специалност 02.09.01 "Металознание и термична обработка на металите" на тема "Влияние на азотирането в нискотемпературна плазма върху свойствата на инструментални стомани за гореща обработка". 

Хабилитиран за доцент: 1998г. по научна специалност 02.01.02 "Материалознание и технология на машиностроителните материали". 

Хабилитиран за професор: 2013 г. 


 НИЛ "Йонно азотиране  


Чете лекции по дисциплините: 

Материалознание и технология на материалите – първа част; Материалознание и технология на материалите – трета част; Материалознание и технология на материалите; Материалознание; Термична обработка на металите; Технологични процеси за нанасяне на покрития; Методи за изследване микроструктурата на металите. 


Област на научните интереси: 

Термична обработка във вакуум и химико-термична обработка. По специално: влиянието на предварителната термична обработка и обработването в нискотемпературна плазма върху повишаването на експлоатационната трайност на детайли и инструменти; механизъм на формиране на дифузионните слоеве при многокомпонентно повърхностно насищане на метали и сплави в плазмата на тлеещ разряд. 


Учебници и учебни помагала: 

Зюмбилев А. Материалознание. АУ - Пловдив, 2006; 

Зюмбилев А. Ръководство за лабораторни упражнения по материалознание - неметални материали. ТУ София - филиал Пловдив, 1996. 


Ръководител на научно-изследователски теми: 

1. Договор № 351/18.09.2001, Изследване и йонно азотиране на пробни тела и ножове от стомана 1Х18Н9Т; 

2. Договор №I – 12/2001, Изследване и азотиране в нискотемпературна плазма на пробни тела , цилиндрични и плоски гърбици от стомана 38ХМЮА; 

3. Договор № 516/10.10.2003, Проучване, изследване и азотиране в плазмата на тлеещ разряд на пробни тела и детайли от инструментални стомани; 

4. Договор № I – 525/22.05.2004, Специализация по “Материали и материалознание”; 

5. Договор № 50/13.04.2005, Разработване на технология за рекристализационно отгряване на детайли изработени от електролитна мед; 

6. Договор № I – 568/27.06.2005, Проучване, изследване и азотиране на пробни детайли от различни стомани и детайли за хидравлични помпи; 

7. Договор № I – 058/05.10.2005, Проучване, изследване и йонно азотиране на пробни тела и втулки от стомана X6CrNiTi1810; 

8. Договор № I – 837/07.12.2005, Проучване, изследване, предварителна термична обработка и йонно азотиране на пробни тела и вложки от стомана W.№1.2085. 


 

 

Катедри
Специалности