Факултет по машиностроене и уредостроене

Транспортна и авиационна техника и технологии

доц. д-р Красимир Амбарев

  Адрес: Пловдив 4000, ул. Цанко Дюстабанов 25 

Кабинет: 4112 

Телефон: 032 659 518 

E-mail: kambarev@tu-plovdiv.bg 


Роден на 06.08.1978 г. в гр. Пловдив. 

Висше образование завършва през 2002 г. в Техническия университет – София, филиал Пловдив, специалност “Авиационна техника и технологии”, ОКС магистър. Защитава дисертация (д-р) на тема "Изследване на влиянието на някои фактори върху параметрите на работния цикъл и показателите на дизелов двигател" в Технически университет - София през 2015 г.  

Професионална дейност: през периода 2004 - 2006 г. работи като преподавател в ПГМТ "Професор Цветан Лазаров" - Пловдив. През 2006 г. постъпва като редовен асистент в катедра „Транспортна и авиационна техника и технологии”, Факултет по машиностроене и уредостроене, Технически университет - София, филиал Пловдив. През периода 2009 - 2010 г. е старши асистент, а от 2010 г. до 2017 г. е главен асистент, а от 2017 г. е доцент. 

Основна област на научна и преподавателска дейност: Моделиране на процесите в ДВГ, Теория на ДВГ, Конструкция на ДВГ, Уредби на ДВГ, Системи за управление процесите в ДВГ, Бутални двигатели, Авиационни двигатели, Транспорт и екология, Моделиране и изпитване на колесни и верижни машини, Товаро-разтоварна техника и процеси в транспорта. 

Учебни издания:  

1. Костов В., Николов В., Димитров Е., Амбарев К. Учебник по “Авиационни бутални двигатели”. Издателство „Хоризонти“, Пловдив, 2014, ISBN 978-619-7187-05-2. 

2. Николов В., Малинов Д., Амбарев К. Ръководство за курсова работа по „Авиационни двигатели“ I част, “Газодинамично изчисляване на турбореактивни двигатели с интерактивна програмна система”. Издателство „Хоризонти“, Пловдив, 2014, ISBN 978-619-7187-02-1. 

3. Николов В., Амбарев К. Ръководство за курсова работа по Теория на двигателите с вътрешно горене, “Топлинно изчисляване на двигатели с вътрешно горене с интерактивна програмна система”. Издателство „Хоризонти“, Пловдив, 2014, ISBN 978-619-7187-04-5. 

Дейности извън Технически университет - София: член на Научно-техническия съюз по транспорт – Пловдив и на Българското австронавтическо дружество. 

Експертни и консултативни възможности: моделиране на процесите в ДВГ, системи за управление процесите в ДВГ, Теория и конструкция на ДВГ, транспорт и екология и др. 


 

 

Катедри
Специалности