Факултет по електроника и автоматика

Компютърни системи и технологии

гл. ас. д-р Борис Рибов

лаб. 2104 

тел. 659 757

 

Катедри
Специалности