Факултет по машиностроене и уредостроене

Индустриален мениджмънт

ст. преп. Марияна Илиева

   

Адрес: Пловдив 4000, бул."Санкт Петербург" 61  

Кабинет:1212 

Телефон:(+359 32)659712 

e-mail: mariyana@gmail.com  


Образование: 

• Средно образование - РЕГ”Иван Вазов” - Пловдив, 1971 - 1975;  

• Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” 1975-1979, Магистър-филолог и преподавател по руски език и литература;  

• Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” – 1991–1993, Професионална квалификация „Преподавател по английски език”. 

Професионален опит: 

• 2008 – до момента – ст.преподавател – катедра Индустриален мениджмънт, ТУ-София, филиал Пловдив; Преподавани дисциплини: английски език; български език за чужденци; 

• 1987 – 2008 – преподавател и ст.преподавател по руски и английски език в Технически колеж “Джон Атанасов”; 

• 1984 – 1987 – Преподавател по руски език в 60-класно училище – град Пловдив; 

• 1982 – 1984 - Директор на Основно училище “Георги Раковски”– с. Оризаре, Несебърска община; 

• 1979 – 1982 – Преподавател по руски и български език в Основно училище “Георги Раковски” – с. Оризаре, Несебърска община; 

Допълнителна заетост:  

• 2003 - 2007 - проектен координатор и консултант по чуждоезиково обучение в Алианс за екология и чужди езици – Пловдив;  

Проектен опит:  

• Октомври 2005 – декември 2007 – Участие в пилотен проект “Машинна безопасност” по програма Леонардо да Винчи, ръководен от Industry-Tech A/S – Denmark; 

• Октомври 2005 – декември 2007 – Участие в пилотен проект “Елеватор” по програма Леонардо да Винчи, ръководен от Syntra West – Belgium;  

Статии и доклади на научни конференции и семинари: 

1. Илиева М., Кръстева М., Християнската мъдрост и Руската литература от ХІ и ХІІ век, Научна конференция “Християнската традиция – естетически и езикови аспекти”, Варна, октомври, 1995;  

2. Илиева М., Кръстева М., Литературният етикет и образът на княза в произведенията на руската литература от ХІ-ХІІ век, Научни трудове на Пловдивски университет “П. Хилендарски” т.33, кн.1, 1995; 

3. Илиева М., Кръстева М., Естетическите виждания в произведенията на руската литература от ХІ век и тяхната връзка с Библията, Научни трудове на Пловдивски университет “П. Хилендарски” т.34, кн.1, 1996; 

4. Илиева М., Дайлянова Хр., Хуманитарното и езиково обучение – част от колежанското образование, Научна конференция “Технически колежи - 1996”, София, 1996; 

5. Илиева М., Кръстева М., Корелацията Библия – литература в произведенията на старата руска литература от ХІ до ХІV век, Софийски университет, Юбилейна научна конференция “50 години руска филология”, София, 1996; 

6. Илиева М., Кръстева М., За силата на интертекста като изразно средство в произведенията на старата руска литература от Х до началото на ХІV век, Научни трудове на Пловдивски университет “П. Хилендарски” т. 36, кн. 1, 1998; 

7. Илиева М., Дайлянова Хр., Севова Б., Обучението по екология в рамките на средното и висше образование, Национална научна конференция с международно участие “Антропология – Педагогика – Ергономика”, Варна, 2001; 

8. Илиева М., Кръстева М., Магията на библейското слово в Киево-Печорския патерик, Юбилейни Паисиеви четения с международно участие, Пловдивски университет “П. Хилендарски”, Научни трудове на ПУ, т.40, кн.1, 2002, стр.77-82, ноември, 2002; 

9. Илиева М., Дайлянова Хр., Стефанова К., Чинчева В., Компютърно базираното обучение през погледа на студенти от технически колеж, Международен семинар “Образование за всеки”, Варна, юли, 2004; 

10. Илиева М., Кръстева М., Киево-Печорският патерик и интерпретирането на библейска образност, Пловдивски университет “П. Хилендарски”, Есенни Паисиеви четения, ноември, Научни трудове т.41, кн.1, 2004; 

11. Илиева М., Кръстева М., Библейският път на средновековната руска словесност, сборник доклади от Научна конференция 2005 за млади научни работници и студенти – Три години „Федерация образование и наука”, стр. 376-382. Пловдив, март 2005; 

12. Илиева М.И., Крыстева М.В (Болгария) Литературная интерпретация библейских текстов в произведениях древнерусской литературы ХІ-ХІV вв., сборник Научные традиции славистики и актуальные вопросы современного русского языка – материалы международной научной конференции языковедов, 27-29 июня 2006 года, с. 132-136, ISBN 5-8428-0516-2, Самара, 2006; 

13. Маламов, Д., К.Стефанова, В. Драмбалов, Н. Кафадарова, М.Илиева, Изисквания към системите за управление и контрол, свързани с европейските директиви за безопасност на машините, Девета международна научна конференция „СМОЛЯН 2007”, (23- 24) юни 2007, гр. Смолян, стр. (280-285); 

14. Драмбалов В, Д. Маламов, К. Стефанова, Н. Кафадарова, М. Илиева, Механични опасности, свързани с шум и вибрации, Девета международна научна конференция „СМОЛЯН 2007”, (23-24) юни 2007, гр. Смолян, стр. (124-129); 

15. Илиева, М., Будакова Д., Многоезичен електронен речник към учебника „Български език. Основен курс за чуждестранни студенти”, V-та научна конференция „Мениджмънт и предприемачество”, Пловдив, октомври 2008, стр. 204-208. 

 

Катедри
Специалности