Факултет по електроника и автоматика

Електроника

гл.ас. д-р инж. Иван Владимиров Рачев

  След септември 1981 г., Иван Рачев продължава образованието си в инженерно–физичния факултет на Ленинградския институт по точна механика и оптика – ЛИТМО, Санкт Петербург, Русия. През март 1987 г. завършва същия институт със специалност „Оптични и оптоелектронни системи” (обучението е общо 11 семестъра, като последният е за дипломно проектиране).  

След завършване на института постъпва на работа в Техническия Университет – София, филиал Пловдив като асистент към катедра „Електроника и електронни технологии”. От 1993 г. до сега е главен асистент в катедра „Оптоелектронна и лазерна техника” към Факултет „Електроника и автоматика”. 

В периода 1987–2005гг. е провеждал лекции и упражнения на студентите от специалността „Електроника”, специализации „Оптоелектроника” и „Оптични и мобилни комуникации” по редица дисциплини, като „Проектиране на оптоелектронни системи”, “Приложни телевизионни системи”, “Теория на оптоелектронните системи”, “Лазерна локация”, „Оптоелектроника и оптични комуникации”, “Комуникационни вериги” и др. В посочения период е бил ръководител на дипломни работи на повече от 30 защитили дипломанти. 

През 2003 инж. Иван Рачев е зачислен в докторантура на свободна подготовка в катедра “Оптоелектронна и лазерна техника” на ТУ – София, филиал Пловдив. През 2006, в резултат на защита докторската си дисертация придобива образувателна и научна степен “Доктор” по научната специалност “Кабелни и оптични комуникационни системи” с шифър 02.07.19. 

Научните интереси на инж. Иван Рачев са в областите на проектирането и моделирането на оптоелектрнни и комуникационни системи. Наред с преподавателската си дейност, той е участвал в договори по НИС с Научно изследователския институт по оптоелектроника, лазерна техника и лазерни технологии – гр.Пловдив, ПС-10-3/1988г., с ВМЕИ „В.И.Ленин”-филиал Пловдив, П 58-3/1991г. и в договорите за научни изследвания I-593/31.10.2003г. и I-576/06.08.2004г., съответно на темите „Изследване на методи за обработка на резултати при измерване на характеристиките на оптоелектронни системи” и „Математично и физично моделиране и апробация на комуникационни технологии и устройства”. Автор и съавтор е на повече от 20 публикации, доклади на научни конференции и научно приложни разработки в областта на оптоелектрониката и оптичните комуникации.  

 

Катедри
Специалности