Факултет по електроника и автоматика

Компютърни системи и технологии

доц. д-р Атанас Костадинов

   

Академично звание и длъжност: доктор, гл. асистент 

катедра "Компютърни системи и технологии" 

Факултет по електроника и автоматика 

Технически университет – София, Филиал Пловдив  

Кабинет: 1226 

Тел.: 659 726 

e-mail: kostadat@tu-plovdiv.bg 


Образование:  

1993 – магистър-инженер по електроника, ВМЕИ - Габрово;  

2006 – доктор по електроника, ТУ-София. Научна специалност „Електронизация (по отрасли и групи научни специалности)”,шифър 02.20.08,  

тема „Проектиране на вградени микропроцесорни системи за контрол на физични величини с приложение на езиците UML и VHDL”. 


Водени дисциплини: Цифрова и микропроцесорна техника, Тестиране и диагностика на компютърни системи, Проектиране на свръхголеми интегрални схеми. 


Научни интереси: Проектиране и тестване на цифрови и микропроцесорни устройства и системи. 


Езици: Български, Английски и Руски

 

Катедри
Специалности