Факултет по електроника и автоматика

Компютърни системи и технологии

гл. ас. д-р Румяна Чуклева

  Академично звание и длъжност: гл. асистент  

катедра "Компютърни системи и технологии" 

Факултет по електроника и автоматика 

Технически университет – София, Филиал Пловдив  

Кабинет: 2407 

Тел.: +359 32 659754 

e-mail: chukleva@tu-plovdiv.bg 


Образование: 1984 – магистър по Хидравлика и пневматика, Технически университет - София;  

2007 - Информатика и информационни технологии, Пловдивски Университет „ Паисий Хилендарски”; 

2012 – Доктор в област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика.Професионално направление:4.5. Математика. Докторска програма: 01.01.13 – Математическо моделиране и приложения на математиката. 


Водени дисциплини: Програмиране и използване на компютри, Информатика. 


Научни интереси: Математическо моделиране и приложения на математиката при анализ на работата на управляващи и регулиращи устройства. 


Езици: Български, Английски.

 

Катедри
Специалности