Факултет по електроника и автоматика

Електротехника

доц. д-р Диан Маламов

   

Адрес: Пловдив 4000, ул."Цанко Дюстабанов" 25  

Кабинет:3327 

Телефон:(+359 32)659687 

e-mail:dimal53@tu-plovdiv.bg 


Образование 

Технически университет Варна 1979 г. 

специалност – “Електрически машини и апарати” 

образователно-квалификационна степен – магистър  

Технически университет София- ОНС-доктор по Електрически апарати 


Преподавани дисциплини: 

Елекрически апарати 

Елекрически апарати ВН 

Комутационна техника 

Технологии в електротехниката и електрониката 

Апарати за сградна автоматизация 

Област на научните интереси 

Компютърно моделиране на процеси и явления в електрическите апарати  

Влияние на производствените отклонения върху качеството на електрическите апарати  

Специфични методи за експериментално изследване на характеристиките на електрическите апарати

 

Катедри
Специалности