Факултет по електроника и автоматика

Електротехника

гл.ас. д-р Василина Златанова

  Адрес: Пловдив 4000, ул."Цанко Дюстабанов" 25  

Кабинет:3118 

Телефон: (+359 32) 659638 

e-mail:v_zlatanowa@abv.bg 


Образование 

Университет за Хранителни Технологии Пловдив 1986 г. 

специалност - “Автоматизация на производството в ХВП”  

образователно-квалификационна степен – магистър  

професионална квалификация - магистър-инженер  

Преподавани дисциплини: 

Електротехника и електроника 

Теоретична електротехника І и ІІ част 


Област на научните интереси

 

Катедри
Специалности