Факултет по машиностроене и уредостроене

Индустриален мениджмънт

ас. Бойчо Бочев

  Адрес: Пловдив 4000, бул. "Санкт Петербург" 61  

Кабинет:1212 

Телефон:(+359 32)659712 

e-mail:brb.p@abv.bg 


Образование 

ВИИ (УНСС) – София 1981г. 

специалност – “Икономика на труда” 

образователно-квалификационна степен – магистър  

професионална квалификация - магистър 

Преподавани дисциплини  

Икономика 

Търговско и стопанско право  

Трудово право 

Индустриално законодателство 

Област на научните интереси 


 

Катедри
Специалности