Факултет по машиностроене и уредостроене

Индустриален мениджмънт

ас. Христина Дайлянова

  Адрес: Пловдив 4000, бул."Санкт Петербург" 61  

Кабинет:1212 

Телефон:(+359 32) 659 712 

e-mail:dailianova@abv.bg 


Образование 

Софийски университет “Св. Климент Охридски” София 1982 г. 

специалност – ”Философия” 

образователно-квалификационна степен – магистър  

професионална квалификация - магистър 

Специализации и курсове  

“Фирмен мениджмънт” - Технически университет-София филиал Пловдив 1996 г. 

Преподавани дисциплини 

Маркетинг 

Мениджмънт на човешките ресурси 

Бизнес етика 

Организационно поведение 

Област на научните интереси 


 

Катедри
Специалности