Факултет по машиностроене и уредостроене

Транспортна и авиационна техника и технологии

доц. д-р Силвия Салапатева

 Силвия Салапатева Адрес: 4000 Пловдив, ул. Цанко Дюстабанов 25 

Кабинет: 4201 

Телефон: 032 659 613 

E-mail: sisisal@tu-plovdiv.bg 


Родена на 29.05.1970 г. в гр. Доспат. 

Завършва ТУ – София, филиал Пловдив през 1994, специалност „Технология на машиностроенето и металорежещи машини“. Защитава дисертация (д-р) на тема „Технологични изследвания за активен контрол при струговане с ЦПУ“ (СНС – ТУ - София) през 2005 г. 

Професионална дейност: Започва в ТУ – София, филиал Пловдив, като технолог през 2005 г., асистент през 2009 г., а през 2013 г. получава академичната длъжност доцент по „Технология на машиностроенето“. 

Основни области на научна и преподавателска дейност: технология на машиностроенето, активен контрол в машиностроенето, контрол и управление на качеството в машиностроенето, размерен анализ, технология на производството и ремонта на транспортна техника, технология и организация на автомоибилния транспорт. 

Учебни издания: Ръководство за упражнения по статистически методи за анализ и управление на технологични процеси в машиностроенето (2006), Оптимизационни методи при технологичната подготовка на производството (2009), Ръководство за лабораторни упражнения по технология на машиностроенето (2009), Ръководство за прилагане на размерния анализ при автоматизирано конструиране на машинни възли. (2011), Адаптивно управление и активен контрол в машиностроенето (2012). 

Експертни и консултативни възможности: технологична подготовка на производството за автомобилната промишленост.

 

Катедри
Специалности